Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Audit bezpečnosti práce (BOZP). Příprava, postupy a tipy pro realizaci

9. 9. 2021
Zpět

Provedení auditu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je skvělý způsob, jak zjistit, zda je vaše firma v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Audit BOZP doporučujeme u větších firem s vyšším rizikem provádět alespoň jednou ročně s tím, že prioritou by mělo být řešení jakýchkoliv problémů, se kterými se setkáte. Cílem auditu je identifikovat potenciální zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti a vypracovat akční plán na jejich zmírnění. Audit je důležitý a proaktivní nástroj, který hraje klíčovou roli při budování dobré kultury bezpečnosti v organizaci. Rovněž tvoří důležitou součást systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Aby byl účinný, musíte mít správné nástroje a vědět, jak audit provést a na jaké oblasti se zaměřit. V tomto článku vám vysvětlíme, co je audit BOZP, jak se liší od hodnocení rizik, co vše budete potřebovat a jak ho uchopit a realizovat, aby měl opravdu smysl. Pojďme na to!

Obsah článku:

Co je audit BOZP?

Audit je systematický přezkum systémů a kontrol bezpečnosti práce, ochrany zdraví a dobrých pracovních podmínek. Zahrnuje všechny aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako je zavedení provozních zásad, pracovních a technologických postupů a procesů.

Audit BOZP může být interní (prováděn samotnou organizací) nebo externí (prováděn v zastoupení jiné strany), ale také kombinovaný pro dva a více oborů.

Pro správné pochopení auditu BOZP je dobré znát rozdíly mezi ním, kontrolou a prověrkou BOZP. Jsou to totiž tři rozdílné, i když značně související, procesy.

Mohlo by vás zajímat:

‍Proč provádět audit bezpečnosti práce?

Audit má zaměstnavatelům pomoci zvládat rizika. Pomáhá zajistit zdraví a bezpečnost zaměstnanců a také identifikovat rizikové faktory, které by mohly nepřiměřeně ovlivnit kvalitu pracoviště. Účelem auditu není odhalit každý zranitelný problém, ale identifikovat nedostatky, které by mohly představovat riziko pro zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců, informovat o nápravě těchto nedostatků a poskytnout zpětnou vazbu o tom, jak zlepšit zdraví a bezpečnost na pracovišti.

Jaké jsou výhody auditu BOZP?

Prvořadým přínosem provedení auditu je, že identifikuje rizika (některé rizikové faktory jsou důležitější než ostatní) a poskytuje organizacím informace o tom, jak je mohou snížit. Může také pomoci organizacím identifikovat oblasti, kde dochází k neefektivnosti nebo chybám, které by mohly v budoucnu způsobit problémy. Může poskytnout organizacím také akční plán k řešení všech zjištěných problémů.

Proč je audit bezpečnosti důležitý?

Pokud nejste ochotni věnovat čas a prostředky k identifikaci rizik, připravíte si tak základy k tomu, aby se objevily bezpečnostní problémy. Účinně zvyšujete své šance na to, že se nebudete moci vyhnout řadě problémů, které by mohly mít negativní dopad na vaše podnikání. Snížení rizika může vést k řadě výhod, včetně snížení nákladů, zefektivnění procesů, zvýšení bezpečnosti a produktivity a snížení neočekávaných incidentů.

Jak se audit bezpečnosti práce liší od hodnocení rizik?

Ve srovnání s hodnocením rizik je „audit bezpečnosti práce“ jakýmsi cvičením, jehož cílem je odhalit data za účelem identifikace rizik na pracovišti a vyvinout opatření a strategie pro řízení těchto rizik. Oproti tomu hodnocení rizika je posouzení konkrétního nebezpečí na konkrétním místě. Například v případě úniku chemikálií na pracovišti může posouzení rizik identifikovat řadu potenciálních výsledků, z nichž každý vyžaduje jinou reakci - opatření. ‍

Klíčové prvky, které vytváří úspěšný audit BOZP

Úspěšný audit BOZP je víc než jen zaškrtnutí políčka nebo splnění zákonných požadavků. Jde o vytvoření bezpečné kultury na vašem pracovišti identifikací nebezpečí a rizik a vypracováním plánu na jejich odstranění nebo zmírnění.

Následující důležité faktory musí být přítomny v každém auditu bezpečnosti práce:

Závazek společnosti

Úspěšný audit bezpečnosti a ochrany zdraví vyžaduje angažovanost lidí na všech úrovních organizace. Aby byl management a zaměstnanci efektivní, musí být plně oddáni provádění změn nezbytných ke zlepšení výkonnosti společnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti.

To znamená, že si musíte položit otázku, proč audit děláte a kolik peněz a času mu musíte věnovat. Závazek vedení je pro úspěšný audit BOZP zásadní. Musíte být oddáni procesu auditu a dodržovat plán, který jste sestavili, abyste se ujistili, že je vaše společnost v bezpečí. Existuje důvod, proč jsou tyto audity považovány za nejlepší postup pro jakoukoliv společnost - fungují, a to velmi dobře.

Správné auditorské nástroje

Audit BOZP je v zásadě přezkoumání pracovních operací a postupů s cílem určit, jak dobře jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Správné nástroje vám pomohou provést audit profesionálně a efektivně.

V závislosti na auditu, který provádíte, můžete použít různé typy nástrojů. Některé jsou pro shromažďování informací manuální a zahrnují supervizory (např. zaměstnance v první linii), zatímco jiné jsou pro shromažďování informací automatizované. Mnoho lidí si myslí, že k úspěšnému auditu bezpečnosti a ochrany zdraví musíte být kvalifikovaným odborníkem. Není tomu tak. Ve skutečnosti můžete provést velmi úspěšný audit BOZP pouze se správnými nástroji.

V závislosti na vašem problému budete potřebovat různé nástroje, jako je:

Efektivní spolupráce

Audit BOZP nemůžete dělat sami. Vždy je potřeba zapojit všechny hráče týmu, abyste se ujistili, že dodržujete všechny postupy a děláte vše správně. Musíte se ujistit, že vaše pracovní síla ví, jak získat přístup k požadovaným informacím pro provedení auditu. Někdy je nejlepším způsobem, jak zlepšit své šance na úspěch, nechat se na to podívat třetí stranu z pohledu zvenčí - externího auditora BOZP. Audit BOZP, provedený profesionálem, vám může pomoci zjistit, kde má vaše firma slepá místa a prostor pro zlepšení.

Sběr dat

Audit vám pomůže určit, kde potřebujete zlepšit své postupy v oblasti BOZP. Bez dat nebudete vědět, kam zaměřit své úsilí, a nebudete moci změřit změny, které jste provedli. Správná rozhodnutí můžete činit pouze shromažďováním údajů. Budete tedy muset shromáždit spoustu informací o pracovních podmínkách svých zaměstnanců. Budete si muset všimnout všech potenciálních nebezpečí a také oblastí, kde se můžete zlepšit. To je nezbytné k provedení podrobné analýzy nejdůležitějších problémů bezpečnosti a ochrany zdraví ve vaší společnosti. Data můžete shromažďovat pomocí specializovaného softwaru - např. BOZP-SYSTEM, který umožňuje přesné a efektivní shromažďování dat.

Řízení rizik

Úspěšný audit bezpečnosti a ochrany zdraví je také o řízení rizik. Musíte identifikovat rizika spojená s vaším pracovištěm a poté se rozhodnout, která lze eliminovat nebo omezit a která je třeba přijmout. Aby byl audit účinný, měl by být do firmy zaveden nejdříve plán identifikace a hodnocení rizik, po němž by měl následoval podrobný harmonogram nápravných opatření s využitím rámce řízení rizik.

Zprávy o auditu

Úspěšný audit je o detailech. Pokud se chystáte ho provést, pamatujte si, že musíte být velmi důkladní. Nemůžete jen rychle provést prohlídku pracoviště či zařízení a očekávat, že vše bude dokonalé. Účelem auditu je poskytnout informace pro rozhodování. Abyste mohli ve svém systému řízení BOZP provádět jakékoliv změny, budete potřebovat vědět, které oblasti je třeba změnit. Zde se hodí podrobná zpráva o auditu, protože vám neřekne jen to, co se děje, ale také poskytne doporučení, jak problém vyřešit.

Podrobná zpráva o auditu je nezbytná k určení, zda na pracovišti nedochází k porušení bezpečnosti a ochrany zdraví. Inspektoři zkontrolují, zda má vaše firma zavedený bezpečný systém práce. Podrobná zpráva o auditu je nutná jako důkaz úspěšného auditu.

Jak se připravit na audit BOZP?

Aby bylo zajištěno, že audit pokryje všechny problémy, je praktické, aby auditorský tým navrhl kontrolní seznam, který řeší všechna potenciální rizika. Je pravděpodobné, že se seznam bude lišit v závislosti na pracovišti a velmi nepravděpodobné, že by obsahoval stejná nebezpečí jako kontrolní seznam používaný v kancelářském prostředí. Kontrolní seznamy by měly být průběžně přezkoumávány a revidovány, aby byla zajištěna opatření pro nový vývoj, jako je nákup nových typů zařízení, změny pracovních a technologických postupů nebo po identifikaci nového nebezpečí či po nehodě.

Při přípravě na všechny typy auditů BOZP je navíc nutné vzít v úvahu mezinárodní, regionální nebo národní normy bezpečnosti a ochrany zdraví. Takové standardy se mohou zaměřit na různé rizikové oblasti v rámci společnosti, jako je práce ve stísněných prostorách, manipulace s nebezpečnými látkami, rizika spojená se stroji atd.

Osvědčené postupy při realizaci auditu BOZP

K dosažení kvalitního auditu můžete využít níže uvedené postupy, které vám pomůžou nedělat zbytečné chyby.

Kdo by měl být zapojen do procesu auditu?

Audit může být formální, neformální nebo nestrukturovaný. Může ho provést jedna osoba, zkušený odborník, externí konzultant, dodavatel služeb BOZP, interní pracovník odpovědný za dodržování předpisů BOZP nebo celá skupina auditorů. Některých auditů se mohou účastnit také vládní agentury, pojišťovny a jiné třetí strany.

Co udělat ještě před auditem?

Audit je velmi technický a zdlouhavý proces, který sledují specializované týmy zúčastněných stran. Před provedením auditu by organizace měla vytvořit:

Jak provést audit efektivně a správným způsobem?

Před provedením jakýchkoliv významných změn auditu je třeba tuto skutečnost konzultovat s nezávislou třetí stranu (např. dodavatele kontrolního seznamu), aby bylo zajištěno, že bude audit prováděn efektivním způsobem a zabrání se nesprávným postupům.

Jak udělat audit BOZP na pracovišti?

Audit BOZP lze provést na pracovišti nebo ve vybraných částech podniku. Měl by zahrnovat všechny aspekty podnikání, které mají potenciál způsobit mimořádnou událost - nehodu, incident, pracovní úraz. Měl by zahrnovat průzkum pracoviště, vybavení, strojů, materiálů, pracovních operací atd.

Bez ohledu na to, zda audit provádí interní nebo externí tým, metodika se obvykle řídí stejnou logikou, a to vytvořením kontrolního seznamu oblastí, které je třeba navštívit, výběrem kompetencí a odborných znalostí v rámci auditorské skupiny, prováděním inspekcí, identifikací rizik a přidělením odpovědnosti.

Typické audity berou v úvahu následující:

Tyto recenze by měly pokrývat následující oblasti:

Pracovní prostor

Velká část všech kontrolních seznamů auditů BOZP se týká pracovní oblasti zaměstnanců. Do seznamu by mělo být poznamenáno, zda je pracovní prostor udržovaný, čistý a organizovaný. Udržování organizovaných pracovních prostor bez nečistot pomáhá snižovat zdravotní a bezpečnostní rizika.

Pracovní prostor by měl být snadno přístupný všem zaměstnancům a bez překážek nebo špatně umístěných předmětů, které zamezují průchodu, případně evakuaci osob. Od zaměstnanců, u nichž bylo zjištěno, že nesplňují bezpečnostní požadavky, může být požadováno okamžité odstranění problému nebo disciplinární opatření.

Pracovní operace

Souvisí to s tím, jak zaměstnanci plní úkoly, dodávají zboží nebo služby. Přezkum by měl určit, zda byly dodrženy osvědčené postupy v oboru, včetně metodik a standardů materiálů použitých v procesech.

Nástroje, stroje a zařízení

Zkontrolujte všechny nástroje a vybavení, abyste se ujistili, že fungují správně. Staré nebo poškozené zařízení může způsobit zranění zaměstnanců, včetně poranění elektrickým proudem a popálenin. Nářadí, které nefunguje nebo které nemá bezpečnostní zařízení, je nutné okamžitě opravit nebo vyměnit. Zaměstnavatel by měl před použitím jakéhokoliv nástroje, stroje či zařízení zkontrolovat, zda zaměstnanci vědí, jak je správně a bezpečně používat.

Pohotovost a první pomoc

Všechny organizace by měly používat pokyny a postupy pro první pomoc. Auditoři BOZP by měli zaznamenat umístění a počet všech lékárniček. Zajistěte, aby všichni zaměstnanci rozuměli zásadám první pomoci a věděli, kde jsou lékárničky pro případ nouze a jak se správně zachovat v případě pracovního úrazu.

Co se stane po auditu BOZP?

Na konci každého auditu je důležité, aby byly získané informace pečlivě zkontrolovány a aby byla zavedena nápravná opatření, pokud bylo zjištěno významné riziko. Není to vždy snadný úkol a velká část pozorování a výsledků může vyžadovat hodnocení odborníky na danou problematiku, aby bylo možné určit nejlepší cestu vpřed.

Výsledky auditů bezpečnosti a ochrany zdraví jsou indikací úspěchu nebo neúspěchu v politikách a postupech vedení a měly by být prozkoumány, aby se zavedla veškerá opatření, která vytvářejí změny. Ačkoli by všechna identifikovaná nebezpečí měla být v konečném důsledku odstraněna nebo minimalizována, rizika, která představují bezprostřední nebezpečí, by měla být identifikována, aby bylo možné včas provést nápravná opatření.

Výsledky lze někdy použít k identifikaci trendů a pomoci monitorovat účinnost programu BOZP. Během závěrečných diskusí po inspekci může kontrola zdůraznit požadavky na školení, poznatky o tom, proč určité oblasti představují více incidentů, stanovit priority pro nápravná opatření a identifikovat oblasti, kde může být vyžadována další hloubková analýza.

Při zvažování akčních plánů je důležité upřednostňovat kontroly rizik pomocí matice rizik. Tyto akční plány by měly být projednány v týmu a přijaty před rozhodnutím o jakékoliv nápravné akci. Mohou nastat situace, kdy akce není okamžitě k dispozici. Pak je důležité poskytnout přiměřenou dobu, kdy mají být opatření implementována, a uvést důvody, proč může být požadováno více času na realizaci.

Audit bezpečnosti práce (BOZP). Příprava, postupy a tipy pro realizaci
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference