Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku

Novinky a aktuality nejen o BOZP

V této rubrice pravidelně publikujeme aktuality, články, rady a změny v legislativě v oblasti BOZP a PO.

Jak měření fyzické zátěže zlepšuje pracovní prostředí a ergonomii práce?

Jak měření fyzické zátěže zlepšuje pracovní prostředí a ergonomii práce?

22. 11. 2023

S rostoucím povědomím o významu ergonomie a bezpečnosti v pracovním prostředí se stává zřetelným, že správné měření a analýza fyzické zátěže mohou mít významný dopad na zdraví a produktivitu pracovníků. Tento článek podrobně prozkoumá, jak měření fyzické zátěže přispívá k odhalování rizikových faktorů na pracovišti a jak může vést k preventivním opatřením proti pracovním úrazům a dlouhodobým zdravotním problémům.

Zábavní pyrotechnika ve vztahu k bezpečnosti a legislativě. Průvodce povinnostmi prodejců

Zábavní pyrotechnika ve vztahu k bezpečnosti a legislativě. Průvodce povinnostmi prodejců

16. 10. 2023

Pyrotechnika je neodmyslitelnou součástí mnoha oslav, festivalů a kulturních událostí. Její použití přináší radost a vzrušení, ale také rizika a odpovědnost. V České republice, jakož i v celé Evropské unii, existuje soubor legislativních pravidel a nařízení, které mají za cíl zajistit, aby pyrotechnika byla používána bezpečně a zodpovědně.

Stárnoucí pracovní generace. Výzvy a vytváření bezpečného pracovního prostředí v 21. století

Stárnoucí pracovní generace. Výzvy a vytváření bezpečného pracovního prostředí v 21. století

25. 9. 2023

V současné době se svět potýká s jedním z největších demografických posunů v historii, kterým je stárnutí pracující populace. Je to fenomén, který ovlivňuje nejen jednotlivce, ale i celé společnosti, ekonomiky a trhy práce. Tento trend je patrný téměř ve všech průmyslově vyspělých zemích a přináší s sebou řadu výzev, ale i příležitostí, které shrnuje tato publikace.

Rizika a nebezpečí při práci v čistírně odpadních vod (BOZP v ČOV)

Zamknout a označit: Základy bezpečnostních postupů systému LOTO (Lockout/Tagout)

6. 8. 2023

V dnešním rychle se vyvíjejícím průmyslovém světě je bezpečnost na pracovišti klíčovou prioritou. Abychom zajistili, že pracovníci jsou chráněni před nebezpečnými energiemi, které mohou být uvolněny z průmyslových zařízení, je nezbytné používat správné postupy a protokoly. Jedním z nejdůležitějších postupů, který hraje zásadní roli v bezpečnosti pracovišť po celém světě, je systém Lockout/Tagout, často označovaný zkratkou LOTO. Co je Lockout/Tagout, jaký je jeho význam a jaké jsou jeho principy?

Rizika a nebezpečí při práci v čistírně odpadních vod (BOZP v ČOV)

Rizika a nebezpečí při práci v čistírně odpadních vod (BOZP v ČOV)

25. 7. 2023

Bezpečnost práce (BOZP) v čistírně odpadních vod (ČOV) je nesmírně důležitá, protože se jedná o specifické prostředí, ve kterém se setkáváme s celou řadou potenciálních rizik. Ta mohou zahrnovat chemické látky, biologické riziko, nebezpečí pádu z výšky, riziko úrazu od strojů a zařízení, a mnoho dalších. Pojďme si potenciální rizika rozebrat podrobněji. Jejich pochopení vám pomůže je úspěšně řídit a tím zvyšovat úroveň bezpečnosti práce v tomto segmentu.

Bezpečnostní tipy při jízdě autem pro zaměstnance - řidiče referenty

Bezpečnostní tipy při jízdě autem pro zaměstnance - řidiče referenty

18. 6. 2023

Bezpečnost na silnicích je záležitostí, která se týká nás všech, ale pro řidiče referenty - zaměstnance má zvláštní význam. Každý den se vydávají na cesty, aby splnili své pracovní povinnosti, a jejich schopnost řídit bezpečně má přímý dopad na jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost ostatních uživatelů silnic a reputaci jejich zaměstnavatele. Připravili jsme pro vás proto bezpečnostní tipy a doporučení při jízdě firemním autem, který řídí řidič referent. Publikace je vhodná jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Vliv kouření na pracovišti. Legislativa, regulace a zákaz od zaměstnavatele

Hluk a vibrace na pracovišti. Povinnosti, limity, rizika a snižování expozice

14. 5. 2023

V našem rychle se měnícím světě se stále více setkáváme s všudypřítomnými zdroji hluku a vibrací. Ať už jde o staveniště, provoz na silnicích, hluk z kanceláří, nebo dokonce vibrace ze strojů, tato situace je pro mnohé z nás každodenní realitou. Ale co mnozí z nás nevědí, je skutečnost, že dlouhodobé vystavení hluku a vibracím může mít vážné dopady na naše zdraví. Jaká rizika představují hluk a vibrace na pracovišti pro naše zdraví, jaké mají zaměstnavatelé povinnosti a jak snižovat expozici?

Vliv kouření na pracovišti. Legislativa, regulace a zákaz od zaměstnavatele

Kouření na pracovišti. Legislativa, regulace a zákaz od zaměstnavatele

24. 4. 2023

Kouření na pracovišti představuje vážný problém, který ovlivňuje nejen zdraví zaměstnanců, ale také jejich produktivitu a efektivitu. Ačkoli se v posledních letech snížil počet kuřáků v populaci, stále existuje řada pracovišť, kde se kouření toleruje nebo nedostatečně reguluje. Tento článek se zaměřuje na různé aspekty kouření na pracovišti, legislativu a úplný zákaz od zaměstnavatele, ale také na strategii regulace tohoto zlozvyku na pracovišti.

Bezpečnost práce s radioaktivními materiály. Legislativa, prevence rizik a základní postupy

Bezpečnost práce s radioaktivními materiály. Legislativa, prevence rizik a základní postupy

18. 3. 2023

Práce s radioaktivními materiály představuje značná rizika pro zdraví zaměstnanců, veřejnost a životní prostředí. V tomto článku se zaměříme na důležitost zajištění bezpečnosti při nakládání s těmito materiály, včetně legislativy, prevence rizik, pracovních postupů a školení. Prostřednictvím tohoto článku pochopí zaměstnavatelé i zaměstnanci povinnosti v této oblasti, což jim umožní minimalizovat rizika spojená s tímto nebezpečným odvětvím a zajistit ochranu všech zúčastněných stran.

ISO 45001:2018 - mezinárodní norma pro BOZP. Požadavky, výhody, doporučení a implementace

ISO 45001:2018 - mezinárodní norma pro BOZP. Požadavky, výhody, doporučení a implementace

22. 2. 2023

ISO 45001:2018 je mezinárodní norma pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Stanovuje požadavky na řízení rizik BOZP a poskytuje rámec pro optimalizaci BOZP ve vaší organizaci. Cílem této normy je snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání v organizaci a celkově zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Invakuace osob při mimořádné události. Zásady, postupy a zpracování plánu

Invakuace osob při mimořádné události. Zásady, postupy a zpracování plánu

21. 1. 2023

Invakuace je rychlý a bezpečný přesun osob z místa, které je ohroženo mimořádnou událostí, dovnitř objektu, který je v danou situaci bezpečný. Při evakuaci dochází k přesunu zevnitř ven, ale při invakuaci dochází k přesunu zvenku dovnitř nebo zevnitř do jiného bezpečného prostoru uvnitř. Jaké jsou zásady a postupy invakuace a jak zpracovat invakuační plán včetně identifikace rizik, zajištění bezpečných prostor a dalších souvisejících opatření?

Změny legislativy v oblasti pracovnělékařských služeb (PLS) a její dopad na zavedenou praxi

Detailní rozbor změn legislativy v oblasti pracovnělékařských služeb (PLS) a její dopad na zavedenou praxi

3. 1. 2023

Naše konzultantka z technické podpory, Ing. Tereza Nováková, zpracovala detailní rozbor připravovaných legislativních změn v oblasti pracovnělékařských služeb (PLS) včetně dopadů na již zavedenou praxi. Přečtěte si, co vás jako zaměstnavatele či poskytovatele PLS čeká v roce 2023.

Postup a reakce na útok teroristy nebo aktivního střelce

Postup a reakce na útok teroristy nebo aktivního střelce

11. 11. 2022

Jak postupovat při teroristickém útoku aktivního střelce? Jak se chovat a jak správně reagovat? Přečtěte si doporučení evropských a amerických odborníků na krizové situace. Pochopte, co je přirozená reakce na stres, situační uvědomění a rozhodnutí podniknout akci. Získejte základní přehled nejdůležitějších vědomostí, které vám mohou zachránit život.

Sexuální obtěžování na pracovišti. Prevence, řešení a postupy při vyšetřování

Sexuální obtěžování na pracovišti. Prevence, řešení a postupy při vyšetřování

21. 10. 2022

Tento průvodce je určen jak pro zaměstnavatele (organizace), tak pro zaměstnance a případné oběti či svědky sexuálního obtěžování nebo nátlaku na pracovišti. Zaměstnavatel se dozví, jak nastavit preventivní opatření, ale také jak případné sexuální incidenty řešit. Oběti sexuálního obtěžování, nebo ti, kteří jsou svědky, získají informace, jak postupovat a na koho se obrátit v případě nutnosti.

Potenciální rizika nanomateriálů a nanočástic. Toxicita, expozice a hodnocení rizik

Potenciální rizika nanomateriálů a nanočástic. Toxicita, expozice a hodnocení rizik

13. 09. 2022

Rozsáhlý článek o potenciálních nebezpečích a rizicích nanomateriálů, určený zejména odborníkům z oblasti nanotechnologií. Co jsou nanomateriály, jaké jsou jejich toxikologické vlastnosti, jaké existují způsoby expozice a jak na hodnocení rizik nanomateriálů.

Legionelóza (legionářská nemoc) způsobená bakterií Legionella. Rizika, zdroje nákazy a prevence

Legionelóza (legionářská nemoc) způsobená bakterií Legionella. Rizika, zdroje nákazy a prevence

19. 08. 2022

Legionelóza neboli legionářská nemoc způsobená bakterií Legionella je podle statistických dat SZÚ stále na vzestupu. Zatímco v roce 2009 bylo v ČR zaznamenáno zhruba 25 případů, v roce 2019 už to bylo případů 280. Co je legionářská nemoc (legionelóza), jaká jsou rizika a zdroje nákazy bakterií Legionella a jak se preventivně bránit proti této nebezpečné nemoci se dočtete v této publikaci.

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatele

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatele

13. 07. 2022

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci vychází z § 7 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele. V tomto článku se podíváme na to, co předcházení ohrožení života a zdraví znamená a co přesně musí zaměstnavatel splňovat.

Prašnost na pracovišti. Definice, rizika, škodlivost a prevence proti prachu

Prašnost na pracovišti. Definice, rizika, škodlivost a prevence proti prachu

21. 06. 2022

Prašnost patří mezi významná a často podceňovaná rizika v oblasti bezpečnosti práce. Důvodem je fakt, že prach představuje riziko spíš z dlouhodobého hlediska. Neplatí to však pro všechny druhy prachu. Přečtěte si, co je prach a jaké jsou jeho druhy, jaká jsou rizika a škodlivost prašného prostředí, ale také tipy pro preventivní opatření proti škodlivost prachu.

10 pravidel pro bezpečnou práci se stroji a výrobními zařízeními

10 základních pravidel pro bezpečnou práci se stroji a výrobními zařízeními

15. 05. 2022

Bezpečnost strojů je velmi rozsáhlé téma a zahrnuje celou řadu aspektů, jako jsou pravidla bezpečné práce, normy nebo místní předpisy navazující na místní podmínky a specifika pracoviště, ale také např. použité technologie a pracovní postupy. Bezpečnost při práci se stroji je proto vždy nutné nastavovat individuálně v závislosti na těchto aspektech. Tento článek je pouhým výběrem 10 nejdůležitějších obecných bezpečnostních pravidel určených obsluze strojů a zařízení.

LMS a jeho klíčové výhody v BOZP pro organizace

LMS a jeho klíčové výhody v BOZP pro organizace

29. 04. 2022

Znáte klíčové výhody LMS v oblasti BOZP? Zjistěte, jak ho můžete smysluplně využít pro zlepšení úrovně bezpečnosti ve vaší organizaci. Připravili jsme pro vás článek, který vás přesvědčí o tom, že už jste ho měli mít dávno.

Kybernetická bezpečnost ve firmách. Tři pilíře pro efektivní ochranu před kyberútoky

Kybernetická bezpečnost ve firmách. Tři pilíře pro efektivní ochranu před kyberútoky

14. 03. 2022

V dnešní digitální době nejsou kybernetické útoky ničím výjimečným. Týkají se stále většího množství nejen lidí, ale také firem, podnikatelů, orgánů a jiných organizací. Jsou součástí nás všech a jejich dopady mohou být zničující. Přečtěte si, co je vlastně kybernetická bezpečnost, jaké dopady mohou mít kybernetické útoky a jak se před nimi efektivně chránit, pokud vlastníte firmu nebo podnikáte a pracujete s citlivými informacemi.

Mimořádná událost. Definice, druhy a řešení prostřednictvím IZS

Mimořádná událost. Definice, druhy a řešení prostřednictvím IZS

22. 02. 2022

Tento článek poskytuje ucelené informace o tom, co je mimořádná událost. Shrnuje vše od definice přes druhy až po její řešení. Podrobně popisuje také hlavní činnost integrovaného záchranného systému (IZS), který je hlavním výkonným orgánem pro vyhodnocení a zásah při mimořádných událostech.

Nemoc z povolání. Odpovědi na nejdůležitější otázky

Nemoc z povolání. Odpovědi na nejdůležitější otázky

21. 01. 2022

Tento článek shrnuje odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se nemocí z povolání. Dozvíte se mimo jiné, co je nemoc z povolání, kdo ji může uznávat, jaké jsou podmínky, co dělat, když nesouhlasíte s rozhodnutím o neuznání, kdo platí odškodnění nebo jaká je jeho výše.

Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei var. hominis) způsobující svrab (sarkoptózu) lat. Scrabies

Svrab (sarkoptóza). Definice onemocnění, přenos a šíření, příznaky a prevence

11. 01. 2022

Svrab je velmi infekční onemocnění kůže a patří dlouhodobě mezi nejčastější nemoci z povolání v České republice. Jak ho poznat, jak se šíří a přenáší, jaké jsou jeho příznaky a jak se preventivně chránit se dočtete v tomto článku.

Nejčastější nemoci z povolání v České republice (2010 - 2020)

Nejčastější nemoci z povolání v České republice za posledních 10 let (2010 - 2020)

10. 11. 2021

Mezi pět nejčastějších nemocí z povolání v České republice za posledních 10 let (2010 - 2020) patří syndrom karpálního tunelu, kontaktní alergický ekzém, svrab, astma a pneumokonióza. V roce 2020 však na druhém místě skončilo onemocnění COVID-19, které je v určitých případech považováno též za nemoc z povolání.

Kultura bezpečnosti. Definice, pilíře, vytváření a rozvoj v organizaci

Kultura bezpečnosti. Definice, pilíře, vytváření a rozvoj v organizaci

30. 10. 2021

Článek shrnuje, co je kultura bezpečnosti, jaká je její definice, historie a legislativní rámec, jaký má společenský význam, ale také to, jak ji vytvářet a rozvíjet. Publikace je určena vyššímu managementu a osobám, které jsou ve firmách, společnostech a organizacích zodpovědné za BOZP.

Audit bezpečnosti práce (BOZP). Příprava, postupy a tipy pro realizaci

Audit bezpečnosti práce (BOZP). Příprava, postupy a tipy pro realizaci

9. 9. 2021

Provedení auditu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je skvělý způsob, jak zjistit, zda je vaše firma v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Audit BOZP doporučujeme u větších firem s vyšším rizikem provádět alespoň jednou ročně s tím, že prioritou by mělo být řešení jakýchkoliv problémů, se kterými se setkáte. Cílem auditu je identifikovat potenciální zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti a vypracovat akční plán na jejich zmírnění. Audit je důležitý a proaktivní nástroj, který hraje klíčovou roli při budování dobré kultury bezpečnosti v organizaci. Rovněž tvoří důležitou součást systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Aby byl účinný, musíte mít správné nástroje a vědět, jak audit provést a na jaké oblasti se zaměřit. V tomto článku vám vysvětlíme, co je audit BOZP, jak se liší od hodnocení rizik, co vše budete potřebovat a jak ho uchopit a realizovat, aby měl opravdu smysl. Pojďme na to!

Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc). Příznaky, příčiny, léčba a zvládání práce

Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba/nemoc). Příznaky, příčiny, léčba a zvládání práce

25. 8. 2021

Tento článek podrobně popisuje chronický zánět zad, onemocnění zvané ankylozující spondylitida nebo také Bechtěrevova choroba, které podstatným způsobem ovlivňuje životy milionů lidí po celém světě. Dozvíte se, co je ankylozující spondylitida, jaké jsou příznaky a příčiny, jak se léčí a jak zvládat práci s tímto onemocněním.

Zdraví a bezpečnost v domovech pro seniory a pečovatelských domech. Rizika, odpovědnost, prevence

Zdraví a bezpečnost v domovech pro seniory a pečovatelských domech. Rizika, odpovědnost, prevence

19. 8. 2021

Tento článek podrobně popisuje nejběžnější bezpečnostní rizika vyskytující se v pečovatelských domech, nastiňuje, jak je lze řídit, vysvětluje odpovědnost za zajištění bezpečnosti uživatelů služeb a zabývá se základními preventivními opatřeními, která mají za cíl eliminovat nebo alespoň minimalizovat rizika a zlepšit úroveň bezpečnosti v sociálních zařízeních, jako jsou pečovatelské domy, domovy seniorů apod.

Průvodce, jak se chovat při tornádu. Co dělat a jak přežít

Bezpečnostní a požární značení. Legislativa, povinnosti, vzhled a umístění

10. 7. 2021

Tento článek shrnuje legislativu a s ní spojené povinnosti týkající se bezpečnostního a požárního značení. Obsahuje mimo jiné informace o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a tabulek, ale také informace o souvisejících zvukových, hlasových a ručních signálech z pohledu bezpečnosti práce.

Průvodce, jak se chovat při tornádu. Co dělat a jak přežít

Průvodce, jak se chovat při tornádu. Co dělat a jak přežít tornádo

29. 6. 2021

Naučte se, jak zůstat v bezpečí během tornáda a jak zlepšit schopnost vašeho domova mu odolat. Připravili jsme pro vás uceleného průvodce, který vás seznámí s tím, co je tornádo, jak a kde vzniká, jak ho poznat, ale také jak se chovat, co dělat a jak přežít.

Benigní horečka z kovů. Rizika při svařování, projevy, léčba a prevence

Benigní horečka z kovů. Rizika při svařování, projevy, léčba a prevence

19. 5. 2021

Pracujete jako svářeč? A víte, jaká rizika tato práce představuje? Jedno z nich je tzv. Benigní horečka z kovů, která vzniká z výparů při sváření. Tyto výpary obsahují kovy, jako je chrom, nikl, měď, mangan nebo teflon. Jejich vdechováním může dojít k závažnému plicnímu onemocnění. Jaké jsou projevy Benigní horečky, jak se léčí a jak se preventivně chránit?

Elektronický podpis e-Certifikátu pro online školení v BOZP-SYSTEMu

Spustili jsme elektronický podpis e-Certifikátu pro online školení v BOZP-SYSTEMu

21. 4. 2021

BOZP-SYSTEM má od května 2021 novou funkci - elektronický podpis e-Certifikátu, který získá úspěšný absolvent kurzu, jako doklad o řádném školení bezpečnosti práce a souvisejících témat. e-Certifikát tak není nutné tisknout a podepisovat ručně, ale stačí ho podepsat prstem na tabletu nebo mobilu, případně myší přímo na obrazovce.

Předjíždění cyklistů. Nová pravidla na silnicích od 1. července 2021

Předjíždění cyklistů motorovým vozidlem. Nová pravidla silničního provozu od 1. července 2021

11. 4. 2021

Poslanci České republiky schválili dne 14. 4. 2021 novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Hlavním cílem této legislativní úpravy je zvýšení bezpečnosti a ochrany cyklistů na veřejných komunikacích, a to zejména při jejich předjíždění autem. Co konkrétně bude muset řidič motorového vozidla v souvislosti s předjížděním jízdních kol dodržovat? Přečtěte si kompletní přehled.

Profesní astma jako nemoc z povolání. Příznaky, rizika a prevence

Profesní astma jako nemoc z povolání. Příznaky, rizika a prevence

15. 3. 2021

Máte podezření na astma a myslíte si, že vám vzniklo v souvislosti s pracovním prostředím? Pak to může být tzv. profesní astma, které je zařazeno na seznam nemocí z povolání. Než celou záležitost ale začnete řešit, přečtěte si něco více o tom, co je profesní astma, jaké jsou jeho příznaky a rizika, jak mu předcházet nebo jak probíhá jeho uznání jako nemoc z povolání.

Osamocený pracovník a práce na osamoceném pracovišti

Osamocený pracovník a práce na osamoceném pracovišti

12. 2. 2021

Přečtěte si odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se problematiky bezpečnosti práce v souvislosti s prací na osamoceném pracovišti. Dozvíte se vše podstatné o tom, kdo je osamocený pracovník, jaké má povinnosti on i jeho zaměstnavatel, co se smí a nesmí a jak zajistit, aby pracoval v bezpečném a životu neohrožujícím prostředí.

Jak vybrat kvalitní respirátor a rozeznat certifikovaný od falešného

Jak vybrat kvalitní respirátor a rozeznat certifikovaný od falešného

10. 1. 2021

Nevyznáte se v respirátorech a rádi byste si koupili ten správný a navíc kvalitní? Připravili jsme pro vás podrobný manuál obsahující 5 klíčových faktorů, díky kterým se vyhnete nesprávné koupi, ale také falzifikátům. Pojďme na to!

Rozdíly mezi respirátory s filtrační třídou ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

Rozdíly mezi respirátory s filtrační třídou ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

13. 11. 2020

Pokud zvažujete nákup respirátoru pro ochranu dýchacích cest, přečtěte si nejdříve informace o filtračních třídách, abyste si udělali představu o tom, jak který respirátor funguje, potažmo k čemu je určen. Tento článek vás seznámí s tím, co je filtrační třída FFP, ale také jaké jsou rozdíly mezi respirátory s filtrační třídou FFP1, FFP2 a FFP3. Na závěr vám pak dáme několik doporučení, jak vybrat správný respirátor. Pojďme na to!

Zánět spojivek a rohovky ze svařování. Jaké jsou příznaky a jak se chránit?

Zánět spojivek a rohovky ze svařování. Jaké jsou příznaky a jak se chránit?

6. 11. 2020

Svařovali jste a bolí vás oči? A měli jste dostatečnou ochranu očí? Elektrický oblouk, potažmo UV a IR záření uvolňující se při sváření, může být příčina této bolesti. Nepodceňujte váš stav a hned ho řešte. Může se totiž jednat o tzv. syndrom obloukového oka, respektive o zánět spojivek nebo rohovky. Přečtěte si, jaké jsou příznaky zánětu spojivek a rohovky, ale také, jak se správně chránit.

Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky. Zákoník práce, povinnosti a nároky

Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky. Zákoník práce, povinnosti a nároky

13. 10. 2020

Víte, jaké máte jako zaměstnavatel, ale i zaměstnanec práva a povinnosti týkající se přestávek na pracovišti? Přečtěte si ucelené informace zaměřené na povinné přestávky v práci na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky. Jaké jsou rozdíly, co říká zákoník práce a jaké máte nároky?

Biologičtí činitelé ve vztahu k BOZP. Klasifikace, rizika, kategorizace a požadavky na pracoviště

Biologičtí činitelé ve vztahu k BOZP. Klasifikace, rizika, kategorizace a požadavky na pracoviště

8. 9. 2020

Práce v prostředí, kde se vědomě manipuluje s biologickými činiteli, je klasifikována jako práce riziková. Nejčastěji k takové činnosti dochází ve zdravotnických zařízeních, veterinárních stanicích, laboratořích, výzkumných centrech a farmaceutických firmách. Práce v těchto podmínkách představuje celou řadu zvláštních bezpečnostních opatřeních, se kterými vás seznámí tato publikace.

Noví a mladí zaměstnanci představují vyšší riziko. Zohledněte to při řízení BOZP

Noví a mladí zaměstnanci představují vyšší riziko. Zohledněte to při řízení BOZP

7. 8. 2020

Věděli jste, že noví zaměstnanci, kteří ve vaší firmě pracují méně jak 1 rok, představují zhruba třikrát vyšší riziko pracovního úrazu nebo jiného incidentu, než ti, kteří u vás pracují déle jak rok? Co zvyšuje potenciál pracovního úrazu a jiných incidentů způsobené mladými a novými pracovníky? A jaká preventivní doporučení přijmout? Více v následujícím článku.

Teplota na nevenkovním (vnitřním) pracovišti. Dopady, povinnosti a snížení rizika

Teplota na nevenkovním (vnitřním) pracovišti. Dopady, povinnosti a snížení rizika

8. 7. 2020

Teplo je stav, který ovlivňuje všechna pracoviště, ať už uvnitř nebo venku. Přestože je velká pozornost věnována pracovníkům, kteří se v letních měsících trápí venku, např. na stavbě, při terénních úpravách, v zemědělství apod., nemělo by se zapomínat také na ty, kteří pracují uvnitř, např. v továrnách, skladech, kancelářích apod. I tato skupina je velmi často vystavena tepelnému stresu.

Karpální tunel. Syndrom, příznaky, příčiny, prevence a cvičení

Karpální tunel. Syndrom, příznaky, příčiny, prevence a cvičení

29. 5. 2020

Máte brnění nebo mravenčení ruky, bolest v prstech, zejména na palci, ukazováčku a prostředníčku? Máte oslabenou citlivost ruky a prstů, cítíte pálení na zevní, palcové straně dlaně a na palci, ukazováčku a prostředníčku? Možná máte syndrom karpálního tunelu. Přečtěte si co to je, jaké jsou příznaky, příčiny, ale i preventivní opatření.

Jak připravit firmu na pandemii? Mějte krizový plán a manažera rizik

Jak připravit firmu na pandemii? Mějte krizový plán a manažera rizik

6. 5. 2020

Všichni by po zkušenosti s koronavirovou krizí COVID-19 rádi slyšeli odpověď na otázku, jak připravit firmu na případnou další pandemii. A to jak z hlediska ekonomického, tak bezpečnostního. Být 100% připraven asi možné není, ale existují zásady a doporučení, které vám pomohou přežít v pravém slova smyslu. Zde jsou naše tipy.

Alergie na latex v pracovním prostředí. Rizika, příznaky a prevence

Alergie na latex v pracovním prostředí. Rizika, příznaky a prevence

17. 3. 2020

S alergií na latex se nejčastěji setkávají pracovníci ve zdravotnictví a pečovatelských službách. Je to způsobeno zejména tím, že v tomto prostředí se velmi často používají jednorázové latexové rukavice, které mohou některým jedincům způsobovat alerické reakce. Při dlouhodobém nošení mohou alergii dostat i zcela zdraví lidé. Jaká rizika představuje latex, jaké jsou příznaky a prevence

Hořlavé a vysoce hořlavé látky (kapaliny). Rozdíly, klasifikace, bod vzplanutí a vznícení

Hořlavé a vysoce hořlavé látky (kapaliny). Rozdíly, klasifikace, bod vzplanutí a vznícení

8. 1. 2020

Pokud se na vašem pracovišti zachází s hořlavými látkami, je zcela nezbytné, aby všichni zaměstnanci, kteří s nimi přijdou do styku, znali a chápali všechna bezpečnostní rizika s tím související. Jednou z nejdůležitějších věcí je znát rozdíl mezi hořlavou a vysoce hořlavou látkou. Úroveň rizika, kterou daná látka představuje a fakt, jak snadno může způsobit požár, je často ovlivněno tím, zda je látka hořlavá nebo vysoce hořlavá. Tento článek vám v tom udělá jasno a umožní vám lépe porozumět vlastnostem těchto látek, abyste s nimi mohli na pracovišti bezpečně manipulovat.

Požární ochrana a bezpečnost v domech s pečovatelskou službou

Požární ochrana a bezpečnost v domech s pečovatelskou službou

8. 11. 2019

Pokud provozujete pečovatelský dům pro seniory, nezapomeňte, že požární ochrana a bezpečnost je pro vás jedna z nejvyšších priorit. Vzhledem ke zranitelnosti starších a mnohdy nemohoucích lidí, je třeba si uvědomit, že ne všichni obyvatelé se dokáží během požáru sami evakuovat. Proto je velmi důležité věnovat požární bezpečnosti maximální pozornost, implementovat a udržovat dostatečné bezpečnostní postupy.

Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce. Jaké jsou výše pokut za nedodržování BOZP?

Přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti práce. Jaké jsou výše pokut za nedodržování BOZP?

4. 10. 2019

Víte, jaké pokuty můžete dostat za nedodržování povinností na úseku bezpečnosti práce (BOZP)? Připravili jsme pro vás článek, ve kterém se dočtete přestupky na úseku bezpečnosti práce pro fyzické osoby a správní delikty na úseku bezpečnosti práce pro právnické osoby včetně výše pokut a sankcí.

Rozdíl mezi pracovním nebezpečím a rizikem v souvislosti s BOZP

Rozdíl mezi pracovním nebezpečím a rizikem v souvislosti s BOZP

6. 9. 2019

Slova „nebezpečí“ a „riziko“ se používají k popisu nebezpečných situací na pracovišti. I přesto, že si mnozí lidé myslí, že tato dvě slova znamenají totéž, ve skutečnosti mají odlišný význam. Pojďme se podívat na jejich skutečnou definici a použití. Vysvětlíme vám, jaký je mezi nimi rozdíl, abyste mohli bezpečně řídit všechna rizika na vašem pracovišti.

Povinnosti hotelu a jiných ubytovacích zařízení z hlediska požární ochrany

Povinnosti hotelu a jiných ubytovacích zařízení z hlediska požární ochrany

16. 8. 2019

Provozujete hotel, penzion, ubytovnu nebo jiné ubytovací zařízení a nejste si jisti, zda splňujete všechny povinnosti na úseku požární ochrany? Připravili jsme pro vás seznam nejdůležitějších povinností, které byste určitě neměli opomenout. Zajistí vám nejen větší požární bezpečnost, ale také ušetří spoustu peněz za případné pokuty od kontrolních orgánů.

Odborná a zvláštní odborná způsobilost v hodnocení a prevenci rizik BOZP

Odborná a zvláštní odborná způsobilost v hodnocení a prevenci rizik BOZP

6. 8. 2019

Co znamená odborná způsobilost pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti BOZP a co zvláštní odborná způsobilost? Kdo může být odborně způsobilá osoba, jaké jsou podmínky odborné způsobilosti v BOZP a jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborně způsobilé osobě? Přečtěte si ucelené informace.

Dynamické hodnocení rizik. Zkuste hledat rizika BOZP jinak než obvykle

Dynamické hodnocení rizik. Zkuste hledat rizika BOZP jinak než obvykle

9. 7. 2019

Hodnocení rizik BOZP zahrnuje analýzu rizik a nebezpečí vašeho pracoviště a provádění kontrol, které je buď eliminují, nebo snižují. Pokud se však vaše pracovní prostředí náhle změní, víte, co byste správně měli dělat? Dynamické hodnocení rizik vám umožňuje provádět rychlá posouzení měnícího se pracovního prostředí, abyste mohli nadále bezpečně plnit své povinnosti v oblasti BOZP. V tomto článku vám vysvětlíme, co je to dynamické posouzení rizika a kdy ho můžete použít.

Pokuty za porušování předpisů požární ochrany pro podnikatele

Pokuty za porušování předpisů požární ochrany pro podnikatele

21. 5. 2019

Pokuty za porušování předpisů požární ochrany vám může při výkonu státního požárního dozoru uložit hasičský záchranný sbor (HZS) ve vašem kraji. Výše pokut se liší podle toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí je vaše podnikatelská činnost zařazena. Některé pokuty se mohou vyšplhat až na desítky milionů korun. Přečtěte si prohřešky, za které můžete být pokutováni, ale také jejich maximální výši.

Bezpečnost práce pro vysoké školy. Požadavky na BOZP, povinnosti a rizika

Bezpečnost práce pro vysoké školy. Požadavky na BOZP, povinnosti a rizika

14. 5. 2019

Jak vysoké jsou požadavky na BOZP ve vysokoškolském prostředí, jaké povinnosti má fakulta a jaké student? Jaká jsou nejčastější rizika tohoto odvětví a co vše by z hlediska bezpečnosti práce měla vysoká škola splňovat? Připravili jsme pro vás výtah těch nejdůležitějších informací.

Bezplatná poradna BOZP a PO pro zaměstnavatele i zaměstnance

Bezplatná poradna BOZP a PO pro zaměstnavatele i zaměstnance

5. 3. 2019

Jste zaměstnanec, zaměstnavatel nebo podnikatel a máte problém s bezpečností práce, požární ochranou nebo jiným souvisejícím tématem? Nevíte, na koho se obrátit? Na nic nečekejte a přidejte se k naší komunitě. Přidejte se do naší bezplatné BOZP a PO poradny! Místa je tu dost.

Bezpečnost a únikové hry. Kde provozy chybují a co by měly splňovat z hlediska BOZP a PO?

Bezpečnost a únikové hry. Kde provozy chybují a co by měly splňovat z hlediska BOZP a PO?

25. 2. 2019

Provozujete únikové hry? A víte, co máte z hlediska bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) splňovat? Čtěte pozorně naše doporučení! Provedli jsme totiž několik auditů BOZP a PO v tzv. Escape Rooms a odhalili několik nedostatků. Na co si dát pozor a jak mít vše v pořádku?

Stres na pracovišti. Řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik

Stres na pracovišti. Řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik

12. 2. 2019

Zatímco některé stresové situace na pracovišti jsou přirozené, nadměrný stres může zasahovat do vaší produktivity a výkonu, ovlivnit vaše fyzické a emocionální zdraví a ovlivnit vaše vztahy a rodinný život. Stres může být dokonce rozhodujícím faktorem mezi úspěchem a selháním v práci. Sice nemůžete ovlivnit vše, co se u vás v práci děje, nicméně to neznamená, že jste bezmocní, a to i když se potýkáte s obtížnou situací. Bez ohledu na vaše ambice nebo pracovní požadavky můžete podniknout kroky k ochraně před škodlivými účinky stresu, ale také ke zlepšení spokojenosti s vašimi pracovníky a ke zvýšení celkové spokojenosti na pracovišti.

Bezpečnost práce při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem (VZV)

Bezpečnost práce při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem (VZV)

14. 1. 2019

Jste provozovatel vysokozdvižných vozíků? A víte, jaké máte povinnosti týkající se BOZP? Nebo jste obsluhující či řidič VZV a neste si jisti, jak se chovat při práci bezpečně? Přečtěte si tento článek, kde detailně popisujeme rizika, nejčastější porušování bezpečnostních pravidel, povinnosti provozovatele, ale také pravidla bezpečné práce s vysokozdvižným vozíkem.

Bezpečnost práce ve skladu. Zákonné požadavky a povinnosti

Bezpečnost práce ve skladu. Zákonné požadavky a povinnosti

11. 12. 2018

Provozujete sklad, nebo se chystáte na jeho zprovoznění? A víte, jaké máte povinnosti v oblasti bezpečnosti práce? Víte, co je místní provozní řád? Víte, že musíte pravidelně kontrolovat regály atd.? Přečtěte si pro jistotu základní zákonné požadavky a povinnosti týkající se BOZP ve skladech.

Bezpečnost při shazování sněhu a rampouchů ze střech domů. Odpovědnost, odškodnění a zásady

Bezpečnost při shazování sněhu a rampouchů ze střech domů. Odpovědnost, odškodnění a zásady

23. 11. 2018

Víte, že pokud jste vlastníkem nějakého domu, plně odpovídáte za jeho stav v zimním období? Pokud se například sesune ze střechy domu lavina sněhu, nebo pokud spadnou ledové rampouchy, a bude zraněn kolemjdoucí, máte problém a to celkem velký. To platí i v případě, že se někdo zraní u vchodu nebo na schodech před vaším domem. Přečtěte si pro jistotu něco o bezpečnosti při shazování sněhu a rampouchů ze střech domů. Kdo a v jakých případech nese odpovědnost, jak je to s odškodněním při úrazu a jaké dodržovat zásady při shazování sněhu a ledu ze střechy?

Nemoci z povolání ve zdravotnictví. Rizika a prevence

Nemoci z povolání ve zdravotnictví. Rizika a prevence

11. 9. 2018

Každé povolání představuje riziko vzniku poškození zdraví, tzn. pracovní úraz, ale mimo jiné také vznik nemoci z povolání. Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, jedná se o velmi závažný zdravotní, ale i ekonomický problém, který ohrožuje každého pracujícího. Zdravotnictví patří do skupiny s největším počtem výskytů nemocí z povolání. Jaká jsou rizika, nejčastější nemoci a jak jim předcházet?

Dlouhodobé sezení při práci zabíjí! Studie, rizika, řešení

Dlouhodobé sezení při práci zabíjí! Studie, rizika, řešení

8. 8. 2018

Pracujete pravidelně a dlouhodobě v sedě? A víte, že vás to může dokonce i zabít? Ne, není to přehnané tvrzení. Americká společnost Medical Billing & Coding před lety provedla vědecký průzkum a přišla s velmi překvapivými informacemi. Podle MB&CC totiž dlouhodobé sezení při práci zabíjí. Přečtěte si výsledky tohoto průzkumu, ale také řešení, jak dlouhodobému sezení čelit.

Doporučení a zásady bezpečnosti práce při bouřce

Doporučení a zásady bezpečnosti práce při bouřce

27. 7. 2018

Údery blesku mohou vážně zranit nebo zabít osoby, které vykonávají svou práci venku. Nejvíce ohroženi jsou ti, kteří pracují v lese a v zemědělství, ale také opraváři elektrického napětí, kteří jezdí při bouřkových kalamitách do terénu na pohotovostní opravy. Ohroženi jsou také ti, kteří pracují ve výškách a na stavbách. Co dělat a jak se chovat, když vás při práci venku zastihne bouřka? Přečtěte si naše doporučení a obecné zásady bezpečnosti práce při bouřce.

Stres na pracovišti ovlivňuje zdraví zaměstnanců, ale i ekonomiku

Stres na pracovišti ovlivňuje zdraví zaměstnanců, ale i ekonomiku

15. 6. 2018

Věděli jste, že podle celoevropského průzkumu ESENER II je pro 72 % pracovníků nejčastější příčinou stresu reorganizace práce nebo nejistota zaměstnání, pro 66 % dlouhá pracovní doba a zatížení a pro 59 % šikana nebo obtěžování na pracovišti? V mnohých případech má navíc práce vliv na rodinný a společenský život, váhu, stravovací a spánkové návyky. Jak stres na pracovišti ovlivňuje zdraví zaměstnanců a jaký má vliv na ekonomiku?

Syndrom nemocných/nezdravých budov (SBS). Příznaky, faktory, prevence a kontrola

Syndrom nemocných/nezdravých budov (SBS). Příznaky, faktory, prevence a kontrola

15. 5. 2018

Syndrom nemocných nebo také nezdravých budov představuje špatně navržené, nedomyšlené nebo na špatných místech postavené domy, které díky svým vlastnostem negativně působí na zdraví člověka. O jaké budovy se konkrétně jedná a jak zjistíte, zda zrovna váš dům není zasažen tímto syndromem? Jaké jsou příznaky a faktory syndromu nemocných budov? Jak na prevenci a kontrolu? Zde je několik tipů.

Volná zavazadla a jiné předměty v autě mohou mít fatální následky! Jak je správně uložit a zabezpečit?

Volná zavazadla a jiné předměty v autě mohou mít fatální následky! Jak je správně uložit a zabezpečit?

8. 4. 2018

Volná zavazadla a jiné předměty v autě jsou u většiny řidičů zcela běžnou praxí. I malé a zdánlivě neškodné předměty, jako je telefon, láhev, nůž apod., které nejsou dobře zabezpečené, mohou při prudkém brždění nebo autonehodě způsobit velmi vážná zranění. Největší riziko však představují ostré a těžké předměty, nářadí, nákup (zejména lahve) a sportovní vybavení - lyže, kolo apod. Co nezabezpečené předměty mohou způsobit? Podívejte se na crash testy! A jak takové předměty či zavazadla zajistit nebo uložit tak, aby byly co nejvíce bezpečné? Máme pro vás několik důležitých rad a tipů.

Raynaudův syndrom z vibrací. Jak předcházet onemocnění způsobené vibrujícími nástroji?

Raynaudův syndrom z vibrací. Jak předcházet onemocnění způsobené vibrujícími nástroji?

8. 3. 2018

Tzv. sekundární Raynaudův syndrom z vibrací je onemocnění drobných cév prstů rukou, které vzniká při nadlimitních vibracích, které působí na horní končetiny. Vibrace jsou tak přenášeny na ruce, nejčastěji z ručně ovládaného pneumatického nářadí nebo při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Délka expozice je přitom uváděna ve velmi širokém rozmezí od několika měsíců až do 20 let práce s vibrujícími přístroji. Jak se syndrom projevuje, jak zjistit, jestli ho máte, jaká je nejohroženější skupina lidí, a jak této nepříjemné nemoci předcházet?

Hlavní bezpečnostní rizika v sektoru HORECA. Čím nejvíce trpí pracovníci gastronomie?

Hlavní bezpečnostní rizika v sektoru HORECA. Čím nejvíce trpí pracovníci gastronomie?

28. 2. 2018

Pracujete, nebo se chystáte pracovat v gastronomii? A víte jaká rizika z hlediska BOZP vám hrozí? Jsou jich desítky, možná i stovky. To záleží na konkrétním pracovním prostředí a profesi. Existují však 4 hlavní bezpečnostní rizika, která mají všichni zaměstnanci v sektoru HORECA společná. Ztotožníte se s nimi?

Pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců. Druhy, lhůty a termíny

Pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců. Druhy, lhůty a termíny

26. 1. 2018

Účelem pracovnělékařské zdravotní prohlídky je zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance a posoudit, zda je potřeba pro jeho pracovní výkon nastavit nějaká omezení nebo ho dokonce vyloučit z výkonu určité práce. Cílem je chránit zdraví zaměstnance, ale také jeho spolupracovníky a jiné osoby pohybující se v blízkosti. Jaké jsou druhy zdravotních prohlídek a podle čeho se určují lhůty a termíny opakování? Přečtěte si komplexní informace, které odpovídají novele zákona od 1. listopadu 2017.

Změnili jsme sídlo firmy. Jsme stále na Praze 2, jen o kousek vedle

Změnili jsme sídlo firmy. Jsme stále na Praze 2, jen o kousek vedle

13. 1. 2018

S novým rokem oznamujeme nové sídlo naší firmy CRDR. Ano, přestěhovali jsme se do větších a reprezentativnějších prostor. Jsme sice stále na Praze - Vinohradech, jen v jiné ulici. Na bývalé adrese Moravská 34 už nás proto nehledejte. Nyní jsme vám plně k dispozici ve vile Bellevue v kancelářích CRDR na adrese Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.

Zásady a pravidla bezpečnosti práce s kotoučovou pilou - cirkulárkou nebo ručním maflem

Zásady a pravidla bezpečnosti práce s kotoučovou pilou - cirkulárkou nebo ručním maflem

1. 1. 2018

Kotoučová pila, ať už se jedná o ruční okružní pilu (mafl) nebo stolní kotoučovou pilu (cirkulárka), patří podle statistik úrazovosti mezi nejnebezpečnější dřevoobráběcí stroje. Neodborná manipulace s nimi může mít za následek velmi vážné poranění, v ojedinělých případech dokonce i smrt. Při úrazech nejčastěji dochází k pořezání či dokonce amputaci končetiny nebo její části (typicky prsty na rukou). Než se pustíte do práce, přečtěte si proto nejdůležitější pravidla a zásady bezpečnosti práce s kotoučovou pilou a předejděte zbytečnému poranění.

Bezpečnost práce v zubní ordinaci. Základy BOZP a dokumentace, kterou musíte mít

Bezpečnost práce v zubní ordinaci. Základy BOZP a dokumentace, kterou musíte mít

16. 11. 2017

Chystáte se otevřít zubní ordinaci a chtěli byste se ujistit, co vše jste povinni splňovat z hlediska BOZP? Nabízíme vám základní přehled dokumentů a povinností, na které byste neměli zapomenout. Dokumenty budete potřebovat nejen pro případnou kontrolu BOZP, ale také pro jednání s úřady, pojišťovnami apod.

BOZP u policie. Jak nastavit fungující management rizik a bezpečnost práce?

BOZP u policie. Jak nastavit fungující management rizik a bezpečnost práce?

20. 10. 2017

Už ze samotného výkonu práce policisty vyplývá, že se jedná o velmi rizikovou práci, a to v mnoha ohledech. Prevence a minimalizace rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zde proto hraje opravdu významnou roli. Policisté se totiž dostávají zcela běžně do situací, které jsou velmi nebezpečné nejen pro ně, ale i pro samotné okolí. Co tedy obnáší bezpečnost práce u policie? A jak efektivně nastavit management a řízení rizik BOZP u policejních složek? Několik rad bychom pro vás měli.

Bezpečnost při práci s motorovou pilou. Zásady, pravidla a doporučení

Bezpečnost při práci s motorovou pilou. Zásady, pravidla a doporučení

6. 9. 2017

Motorová pila je velmi užitečný, ale zároveň nebezpečný pracovní nástroj. Nesprávné zacházení nebo zbytečná chyba může mít pro člověka i fatální následky. Pracujete-li s motorovou pilou nebo chystáte-li se jí koupit a naučit se s ní pracovat, přečtěte si neprodleně zásady pro bezpečnou práci, a to ještě před jejím uvedením do provozu.

Bezpečnost práce pro instalatéry a topenáře. Jaké používat OOPP?

Bezpečnost práce pro instalatéry a topenáře. Jaké používat OOPP?

5. 9. 2017

Než se pustíte do jakékoliv instalatérské práce, a je jedno, jestli jste profesionál nebo jen domácí kutil, měli byste se nejdříve detailně seznámit s některými základy pro udržení bezpečnosti práce. Pokud budete dodržovat tyto metody, ušetříte si případné zranění a dokončíte svou práci včas. Možná ještě dnes. Pojďme se tedy společně podívat na bezpečnost práce z hlediska osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), které byste měli při instalatérských pracích vždy používat.

Základní pravidla bezpečnosti při práci v kanceláři

Základní pravidla bezpečnosti při práci v kanceláři

2. 8. 2017

Práce v kanceláři nemusí být tolik riziková, jako například ve stavebnictví nebo průmyslových či výrobních odvětvích, nicméně i přesto zde rizika existují a to celkem vysoká. Zásadním problémem těchto rizik totiž je, že nejsou na první pohled tolik zjevná - viditelná. Co tedy hrozí administrativním pracovníkům, kteří “pouze” sedí u počítače? Jak vážná onemocnění mohou utrpět, a jak zajistit jejich bezpečnost při práci a co nejvíce minimalizovat rizika pracovního úrazu nebo poškození zdraví?

Pitný režim na pracovišti. Jaké má ze zákona zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů?

Pitný režim na pracovišti. Jaké má ze zákona zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů?

18. 7. 2017

Zejména při velkých vedrech je pro lidský organizmus velmi důležité, aby dostával pravidelný přísun tekutin. Pokud se jedná o pracovní poměr, měl by každý zaměstnavatel vědět, že je jeho zákonnou povinností poskytnou všem svým zaměstnancům pitný režim a v některých případech dokonce tzv. ochranný nápoj. Jaký je mezi pitným režimem a ochranným nápojem rozdíl, co říká zákon a kdy má zaměstnanec jaká práva?

Pozor! Strategie nutného zla přináší příznaky nebezpečného pracoviště

Pozor! Strategie nutného zla přináší příznaky nebezpečného pracoviště

27. 5. 2017

Už jste slyšeli v BOZP o Strategii nutného zla? A věděli jste, že pokud nastolíte tuto strategii, může to ve vaší firmě vyvolat příznaky nebezpečného pracoviště? Měli byste být velmi na pozoru, protože pokud Strategii nutného zla používáte, dříve či později to zásadně ovlivní vaše podnikání. A je jedno jestli jste živnostník a nebo máte zaběhlou firmu se zaměstnanci. Možná ale používáte tuto strategii aniž byste o tom věděli, tzv. nevědomky. Jak to zjistit? A co vlastně znamená Strategie nutného zla? To vše vám prozradíme v tomto článku.

5 důvodů, proč mluvit se svými zaměstnanci o BOZP

5 důvodů, proč mluvit se svými zaměstnanci o BOZP

26. 5. 2017

Bezpečnost práce je na pořadu dne u stále většího počtu podnikatelů a firem. Důvodem jsou nejen zákonné požadavky na BOZP, ale také neexistující způsob, jak zaručit 100% bezpečnost. Nicméně existuje mnoho věcí, které můžete udělat pro to, abyste předešli nebo zabránili závažným haváriím a pracovním úrazům. Jednou z nejdůležitějších věcí je kvalitní a otevřená komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na téma BOZP. Mluvte proto se svými zaměstnanci o bezpečnosti na pracovišti. Buďte otevření a naslouchejte jim. Proč je to tak důležité? Přečtěte si 5 důvodů, které vám to objasní.

Bezpečnostní tipy pro pracovníky s vysoce rizikovým zaměstnáním

Bezpečnostní tipy pro pracovníky s vysoce rizikovým zaměstnáním

5. 5. 2017

Někteří lidé se rozhodli pracoval v pěkné, čisté a bezpečné kanceláři a jiní si vybrali za své povolání podstatně nebezpečnější branži. Pokud se chystáte pracovat v odvětví, které skýtá vyšší bezpečnostní riziko, měli byste být připraveni na dodržování správných bezpečnostních pravidel. Budete-li totiž dodržovat tato pravidla a povinnosti, zmenšíte riziko nehody nebo pracovního úrazu, které může mít za následek zranění nebo dokonce smrt. Pojďme se tedy společně podívat na základní bezpečnostní tipy pro pracovníky s vysoce rizikovým zaměstnáním.

Uspořádejte firemní akci na téma bezpečnost práce. Motivujete tím své zaměstnance k BOZP

Uspořádejte firemní akci na téma bezpečnost práce. Motivujete tím své zaměstnance k BOZP

4. 4. 2017

V jednom z našich předchozích článků jsme se věnovali tomu, jak motivovat zaměstnance k BOZP. Jeden z bodů tohoto motivačního programu se zabýval spojováním týmu a poznáváním kolektivu spojením zábavy a vzdělávání v oblasti BOZP. V následujícím článku si blíže představíme tento motivační prvek a ukážeme vám, jak je možné uspořádat zábavní firemní akci na téma bezpečnost práce.

BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

3. 4. 2017

Přicházíte při své práci do styku s chemickými látkami nebo přípravky, které jsou klasifikovány jako toxické, žíravé, karcinogenní či mutagenní? Připomeňte si základní zákonné požadavky týkající se chemických látek, základní povinnosti všech podnikatelů, ale také, jak s chemickými látkami nakládat z hlediska BOZP. V následujícím článku vám mimo to řekneme také něco o výstražných cedulkách, prodávání, nabízení a darování chemických látek, skladování, evidenci a zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

S námi nemusíte mít v BOZP žádné předsudky. My totiž své zákazníky za nos netaháme

S námi nemusíte mít v BOZP žádné předsudky. My totiž své zákazníky za nos netaháme

21. 3. 2017

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména pak u e-learningových školení, existují u některých podnikatelů a zaměstnavatelů neustálé předsudky. Tyto předsudky jsou bohužel velmi často oprávněné a jsou způsobeny zejména tím, že někteří dodavatelé služeb BOZP a PO poskytují svým klientům jen polovičaté, tedy nedostatečné řešení. Naše interní průzkumy z roku 2016/2017 ukazují, že 8 z 10 těchto poskytovatelů nabízí řešení, které bohužel neodpovídá legislativním požadavkům. S námi ale mít předsudky nemusíte, protože my své zákazníky za nos netaháme. Náš systém je totiž plnohodnotný a na 100 % odpovídá platné legislativě.

Co je systém managementu, kontrol a řízení BOZP dle normy OHSAS 18001? A jak se zavádí do firmy?

Co je systém managementu, kontrol a řízení BOZP dle normy OHSAS 18001? A jak se zavádí do firmy?

21. 2. 2017

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně tzv. pracovní pohody zaměstnanců, je podmíněna celkovou organizací a řízením podniku. Pokud jsou tyto agendy nastaveny optimálně, fungují a jsou efektivní, zásadně to snižuje riziko pracovních úrazů. Tuto skutečnost si dnes mnohé moderní a úspěšné firmy uvědomují, a tak zavádí do svých provozů tzv. systém managementu, kontrol a řízení BOZP, jež si nechávají certifikovat u akreditovaných společností. Pro oblast BOZP se tento systém implementuje dle požadavků, které uvádí norma OHSAS 18001, o které si v následujících řádcích něco málo povíme.

BOZP pro lékárny - přehled povinností. OOPP, skladování hořlavých, chemických, toxických, omamných a psychotropních látek

BOZP pro lékárny - přehled povinností. OOPP, skladování hořlavých, chemických, toxických, omamných a psychotropních látek

15. 2. 2017

Provozujete lékárnu nebo se teprve chystáte? A víte, jaké máte povinnosti týkající se BOZP? V tomto článku si můžete přečíst komplexní přehled povinností, které se vás při provozu lékárny na úseku BOZP týkají. Dozvíte se základní povinnosti zaměstnanců, informace o osobních ochranných pracovních prostředcích, skladování obecně, uklízení, stohování, skladování skleněných předmětů, hořlavých kapalin, vysoce toxických a jinak nebezpečných chemických látek či omamných a psychotropních látek.

BOZP otázky a odpovědi. Víme, co vás nejvíce zajímá v oblasti bezpečnosti práce

BOZP otázky a odpovědi. Víme, co vás nejvíce zajímá v oblasti bezpečnosti práce

31. 1. 2017

Protože se nás mnozí podnikatelé ptají stále na ty samé otázky týkající se BOZP, rozhodli jsme se udělat souhrn těch nejčastějších dotazů. Otázky jsme posbírali z emailových a osobních dotazů, ale také z BOZP poradny na Facebooku, kterou provozuje portál BezpečnostPráce.info. Přečtěte si nejčastější BOZP otázky a odpovědi, které vám pomohou v lepším pochopení této nelehké agendy.

Hluk na pracovišti ve vztahu k BOZP. Kdo a jak provádí měření, a jak hluk snížit?

Hluk na pracovišti ve vztahu k BOZP. Kdo a jak provádí měření, a jak hluk snížit?

21. 12. 2016

Vysoký a dlouho trvající hluk může mít neuvěřitelně škodlivé účinky na lidský organizmus. Při opakovaném porušování bezpečnostních pravidel (hygienických limitů hluku) může člověku způsobit nejen bzučení a šumění v uších (tinnitus), ale také například vážné poruchy spánku, duševní poruchy nebo částečnou či dokonce úplnou ztrátu sluchu. Má také velmi negativní vliv na kardiovaskulární systém, ovlivňuje onemocnění trávicího ústrojí, snižuje odolnost proti infekcím a celkovou imunitu lidského organizmu. Jaký má hluk na pracovišti význam ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Kdo a jak provádí měření? A jak vlastně expozici hluku na pracovišti snížit nebo úplně eliminovat?

Bezpečnost práce v restauraci a kuchyni. Jaké jsou povinnosti na BOZP při hostinské činnosti?

Bezpečnost práce v restauraci a kuchyni. Jaké jsou povinnosti na BOZP při hostinské činnosti?

20. 12. 2016

Jak asi víte, úrazy v oblasti gastronomie patří většinou mezi ty závažnější, protože se jedná o pracovní odvětví, ve kterém se vyskytuje velké množství faktorů, které pro člověka představují opravdu vysoké bezpečnostní riziko. Od uklouznutí a zlomení končetiny přes pořezání ostrým nástrojem až po popálení rozžhaveným olejem. Následky bývají většinou velmi vážné, někdy dokonce doživotní. BOZP v hostinské činnosti patří k těm náročnějším, ale není třeba mít strach, že byste povinnosti nedokázali zvládnout. V tomto článku si řekneme něco o rizicích, ale také požadavcích a povinnostech na bezpečnost práce v restauraci a kuchyni. Jako hostinský zjistíte zákonné minimum, které byste měli na úseku BOZP v sektoru HOREKA (hotely, restaurace a kavárny) či gastronomie splňovat.

Jak postupovat při záznamu o pracovním úrazu? Zkuste formulář na Pracovniuraz.cz!

Jak postupovat při záznamu o pracovním úrazu? Zkuste formulář na Pracovniuraz.cz!

30. 11. 2016

Kolem pracovních úrazů bývá často velké haló a to zejména při zpracování záznamu o této zkutečnosti. Samozřejmě se jedná o velmi nepříjemnou situaci, kterou si nepřeje ani jedna ze zúčastněných stran. Když už k němu ale dojde, je nesmírně důležité, aby byl dodržen správný postup při zpracování záznamu. Dodržení všech náležitostí a povinností je totiž zcela nezbytné pro následné dokazování odpovědnosti, takže není od věci vědět, jak správně postupovat.

BOZP v dopravě a logistice. Co musíte splňovat, na co si dát pozor a jak mít vše v pořádku?

BOZP v dopravě a logistice. Co musíte splňovat, na co si dát pozor a jak mít vše v pořádku?

2. 11. 2016

Chystáte se podnikat v oblasti dopravy, přepravy nebo logistiky, a pátráte po informacích, které se týkají tohoto odvětví a BOZP? Nebo se jen chcete ujistit, zda vaše podnikatelská činnost v této oblasti splňuje všechny požadavky bezpečnosti práce? Ať jedno nebo druhé, v tomto článku se dozvíte vše podstatné, co z hlediska BOZP musíte v oboru dopravy, přepravy a logistiky dle legislativních požadavků splňovat.

BOZP při práci s jeřáby a zdvihacími zařízeními. Rizika, povinnosti, legislativa

BOZP při práci s jeřáby a zdvihacími zařízeními. Rizika, povinnosti, legislativa

29. 9. 2016

Práce s jeřáby a jinými zdvihacími zařízeními představuje v oblasti BOZP řadu neobvykle vysokých rizik. Je tedy extrémně důležité těmto rizikům věnovat stejně vysokou pozornost a důrazně dbát na dodržování bezpečnosti práce. V tomto článku si řekneme o nejčastějších a nejzávažnějších rizicích, o základních povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů a samozřejmě také něco o legislativě ve vztahu k práci s jeřáby.

Jak řešit pracovní úraz na pracovišti jiného zaměstnavatele? Pozor na drobné rozdíly a součinnost obou zaměstnavatelů

Jak řešit pracovní úraz na pracovišti jiného zaměstnavatele? Pozor na drobné rozdíly a součinnost obou zaměstnavatelů

29. 9. 2016

Kromě kmenových zaměstnanců, kteří se mimo své pracoviště pohybují v rámci plnění pracovních úkolů spíše výjimečně, existuje ještě celá škála profesí a specialistů, pro které je návštěva jiných pracovišť takřka denním chlebem. Nejčastěji se jedná o servisní techniky, obchodní zástupce, elektrikáře, montéry nebo pracovníky nejrůznějších inspekčních pracovišť.

Podpůrné prostředky a bezpečnost práce. Skryté každodenní riziko nebo zlepšení efektivity práce?

Podpůrné prostředky a bezpečnost práce. Skryté každodenní riziko nebo zlepšení efektivity práce?

28. 9. 2016

Aktuální tlaky na pracovní výkonnost zaměstnanců a efektivitu vykonané práce velmi často doprovází použití nejrůznějších podpůrných prostředků, ať už se jedná o běžně používané stimulanty, jako je čaj nebo káva, přes obohacené nápoje až po čím dál tím rozšířenější nabídku nejrůznějších farmakologických prostředků majících za účel zvýšit soustředění či povzbudit jiné funkce organismu.

Jak motivovat zaměstnance k BOZP? Zkuste 10 našich nejlepších motivačních programů

Jak motivovat zaměstnance k BOZP? Zkuste 10 našich nejlepších motivačních programů

26. 8. 2016

O BOZP jsme toho napsali celkem hodně, ale pořád tu nezazněla otázka: „Jak motivovat zaměstnance a všechny členy firmy, aby se aktivně podíleli na BOZP a věnovali maximální pozornost postupům pro udržení bezpečnosti na pracovišti?“ Myslíte si, že to není možné? Ale je! Jen musíte vědět, jak na to. Přečtěte si 10 našich nejlepších motivačních kroků přímo z praxe a uvidíte, že se vaše situace týkající se bezpečnosti práce zlepší o 100%.

Filozofie a holistický přístup k BOZP

Filozofie a holistický přístup k BOZP

10. 8. 2016

Víte, co si představit pod pojmem holistický přístup k BOZP? Na první pohled se tento pojem tváří, jako příliš složitý, příliš filozofický, ale není tomu tak. Ač se to může tvářit komplikovaně, není to zase tak složité. Pokud pochopíte holismus a přijmete holistický přístup k bezpečnosti práce, začne být BOZP ve vaší firmě maximálně efektivní a účinné. Co konkrétně si tedy pod pojmem holismus představit? V reálném pracovním životě jde o pochopení systému BOZP v uceleném, celistvém či kompaktním pojetí. A co pro vaši firmu takový přístup přinese? I to si řekneme.

BOZP ve zdravotnictví. Jaká jsou nejčastější rizika a jaké povinnosti?

BOZP ve zdravotnictví. Jaká jsou nejčastější rizika a jaké povinnosti?

8. 8. 2016

Ve zdravotnictví je řada specifických rizik, která ohrožují bezpečnost a zdraví při práci nejen zaměstnanců, ale také pacientů a všech osob, které se vyskytují poblíž pracoviště. BOZP ve zdravotnických zařízeních tak vyžaduje vysokou míru pečlivosti při dodržování předpisů, které se týkají pracovního prostředí, stavu technických zařízení a přístrojů, OOPP - osobních ochranných pracovních prostředků, vyhledávání a prevence rizik či dodržování předpisů při přesčasových pracích nebo zakázaných pracích těhotných a kojících zaměstnankyní. V tomto článku si shrneme nejčastější rizika, ale také povinnosti v oblasti BOZP.

BOZP v administrativě a kanceláři. Existují nějaká rizika? A co vaše povinnosti, ty znáte?

BOZP v administrativě a kanceláři. Existují nějaká rizika? A co vaše povinnosti, ty znáte?

14. 7. 2016

Na první pohled se může zdát, že v administrativě a kancelářských profesích neexistují žádná rizika pracovního úrazu, z čehož si leckdo může odvodit, že povinnosti týkající se BOZP zde automaticky zanikají. Jenže je to přesně naopak. Povinnosti má zaměstnavatel i zaměstnanec.

Jak na ergonomii v kanceláři? Pár užitečných tipů pro větší bezpečnost a prevenci zdravotních rizik na pracovišti

Jak na ergonomii v kanceláři? Pár užitečných tipů pro větší bezpečnost a prevenci zdravotních rizik na pracovišti

24. 5. 2016

Ergonomii pracoviště začíná být v posledních letech čím dál tím více akcentovaným aspektem bezpečnosti práce. Děje se tak zejména díky přesnějším statistikám domácích i celoevropských organizací bezpečnosti práce, které nyní přesněji a přehledněji evidují jednotlivé druhy trvalých následků, které souvisejí přímo s výkonem dané profese. Kancelářská práce byla donedávna sledována spíše pomálu, nicméně stále se množící případy chronických obtíží pohybového aparátu přinutily profesní organizace dohlížející na bezpečnost práce zabývat se riziky vzniku těchto trvalých následků.

Od 1. května 2016 došlo k velkým změnám v legislativě pro OZO a koordinátory BOZP na staveništi. Čtěte pozorně!

Od 1. května 2016 došlo k velkým změnám v legislativě pro OZO a koordinátory BOZP na staveništi. Čtěte pozorně!

23. 5. 2016

Jak už vyplývá z titulku, od 1. května 2016 došlo k dlouho očekávaným změnám v legislativě, které se dotknou odborně způsobilých osob, koordinátorů BOZP na staveništi, stavařů, investorů, ale i samotných zadavatelů staveb. O co konkrétně se jedná? O novelu zákona č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ...

BOZP v Asii? V některých bodech inspirativní i pro ČR

BOZP v Asii? V některých bodech inspirativní i pro ČR

19. 4. 2016

Čas od času se vyplatí odhlédnout od domácí situace v rámci BOZP a podívat se pro inspiraci někam dále. Asijský kontinent, obzvlášť pak jeho dálně-východní část je oblastí silně rozvinuté a intenzivní průmyslové výroby, která samozřejmě představuje velké riziko z hlediska bezpečnosti práce. Některé země ovšem ve vyhledávání a řízení rizik BOZP vynikají nad jiné a to zejména Japonsko, Taiwan a Singapur, kde vznikla v roce 2008 organizace s názvem „Rada pro bezpečnost a zdraví na pracovišti“, ve zkratce WSH.

Zásady bezpečnosti práce při svařování plamenem a elektrickým obloukem

Zásady bezpečnosti práce při svařování plamenem a elektrickým obloukem

12. 4. 2016

Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem je považováno za velmi nebezpečné a v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se řadí do kategorie práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu. Obecně se doporučuje všem svářečům, aby striktně dodržovali základní zásady bezpečnosti práce s těmito zařízeními. Díky dodržování těchto zásad lze předejít velmi závažným bezpečnostním rizikům, které mohou ohrozit nejen zdraví samotných pracovníků, ale také životy ostatních lidí, kteří se pohybují v bezprostřední blízkosti svářečských prací. V tomto článku vám představíme 10 základních pravidel pro svařování plamenem a 10 základních pravidel pro svařování elektrickým obloukem.

Nejdůležitější změny v dopravě a dopravních předpisech v roce 2016

Nejdůležitější změny v dopravě a dopravních předpisech v roce 2016

5. 4. 2016

Možná jste zaznamenali, že od 1. 1. 2016 došlo ke změnám některých dopravních předpisů na českých silnicích. Věděli jste ale, že další změny v dopravě přinesla také novela zákona o silničním provozu, která je platná od 2. 2. 2016? Podívejte se na nejdůležitější změny dopravních předpisů pro rok 2016, které byste rozhodně neměli ignorovat, protože jsou velmi důležité a pro váš každodenní život za volantem zcela nezbytné.

10 tipů na bezpečné pracoviště. Nezvyšujte rizika a pracujte bez hrozby pracovního úrazu

10 tipů na bezpečné pracoviště. Nezvyšujte rizika a pracujte bez hrozby pracovního úrazu

5. 4. 2016

Bezpečnost a hygiena na pracovišti jsou komplexní a dlouhodobé úkoly, které si velmi často vyžadují minimálně specializované pracovníky, kteří pravidelně vyhodnocují pokroky a průběh řízení a eliminace rizik na pracovišti. Vrcholový management firmy v čele se samotným vedením a vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení mají ze zákona mnoho povinností, co se týče bezpečnosti práce jak vůči svým zaměstnancům, tak i vůči bezprostřednímu okolí pracoviště.

Cvičný požární poplach. Znáte svou povinnost a umíte jej správně vyhlásit?

Cvičný požární poplach. Znáte svou povinnost a umíte jej správně vyhlásit?

4. 4. 2016

Mnoho z nás si při vyslovení slovního spojení cvičný požární poplach s nostalgií vzpomene na školení léta, kdy kolikrát ne úplně zábavnou hodinu výuky přerušil požární poplach a následná evakuace školy, občas doprovázená přítomností hasičských jednotek či kouřem z dýmovnice, což nejenom zpestřilo celou situaci, ale taktéž umožnilo při čekání na dokončení evakuace žákům prohlédnout si požární techniku. Od těch dob se sice mnohé změnilo, nicméně povinnost vyhlašování cvičeného požárního poplachu trvá nadále, a ač si při něm už většinou neužijete tolik zábavy jako za školních let, přesto pro vás bude určitě velmi užitečné si vyzkoušet procedury z požární poplachové směrnice či evakuaci zaměstnanců z budovy. O tom, jak provést takové cvičení, jak jej naplánovat a vyhodnotit si něco povíme v následujícím článku.

Trendy v BOZP pro rok 2016 ve světě? Dobře nastavená firemní kultura BOZP ponese výsledky

Trendy v BOZP pro rok 2016 ve světě? Dobře nastavená firemní kultura BOZP ponese výsledky

5. 3. 2016

Pokud pro jednou odhlédneme od našeho prostředí a necháme se inspirovat v zahraničí, často přijdeme na skutečnost, že některé postupy a procesy, o kterých v našich končinách zdlouhavě rozvažujeme a přemýšlíme, jsou již někde dávno zavedené a dokonce jsou už tyto procesy celkem jasně měřitelné. Pokud se podíváme na výhled na rok 2016 od společnosti Honeywell, konkrétně od její divize HIS (Honeywell Industrial Safety), vidíme jasný akcent na trend začleňování BOZP do firemní kultury, kterému předpovídá její ředitel John Montigny značný význam pro příští rok. Trendem tedy není zlepšování BOZP jakožto doplňkového či vedlejšího firemního procesu, ale jeho pevné ukotvení ve firemní kultuře jako takové. Podívejme se nyní společně na zásadní body z toho výhledu pro rok 2016.

Práce v zimních měsících – 3 největší rizika z pohledu BOZP

Práce v zimních měsících – 3 největší rizika z pohledu BOZP

3. 3. 2016

Zima je bezpochyby jedno z nejrušnějších období pro spoustu firem a provozů. Zejména z důvodu kumulace svátků jako jsou Vánoce, Nový rok, Tři králové (pravoslavný Štědrý den) a dalších podobných událostí našeho i jiných kalendářů, jsou eshopy i klasické kamenné obchody plné zboží v očekávání náporu zákazníků. A nejsou to jenom dárky k různým příležitostem, ale i sezonní slevy, které lákají další a další zákazníky a motivují prodejce k naplnění skladů. Toto období s sebou však krom zvýšené aktivity nakupujících nese i rizika, která během teplých měsíců příliš nepozorujeme, zato v zimě nám mohou značně zkomplikovat provoz a mohou také přímo ohrozit zdraví všech osob pohybujících se na pracovišti. Pojďme se podívat na tři nejdůležitější z nich.

Inspektorát bezpečnosti práce - co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podmět ke kontrole?

Inspektorát bezpečnosti práce - co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podmět ke kontrole?

1. 2. 2016

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Jaké má pravomoci a co je v jeho kompetencích?

Rozšiřujeme působnost BOZP v Plzni a okolí

Rozšiřujeme působnost BOZP v Plzni a okolí

31. 1. 2016

Jedním z našich podnikatelských cílů je kromě neustálého rozvíjení a posilování našich silných stránek, také rozšiřování pole působnosti služeb v oblasti BOZP do všech regionů České republiky. V současnosti máme sice zastoupení na celém území, nicméně fyzické pobočky jsou zatím jen v sedmi velkých městech (Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Ostrava), odkud se naši technici starají o naše klienty i ve zbylých regionech.

5 důvodů, proč je pro firmu důležité mít v pořádku BOZP a PO

5 důvodů, proč je pro firmu důležité mít v pořádku BOZP a PO

17. 1. 2016

Jste podnikatel(ka) nebo majitel(ka) firmy a máte zaměstnance? Ze všech stran se dovídáte, že byste měl(a) řešit otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)? Ale pořád nevíte proč? Říkáte si: “Vždyť obor mého podnikání není nijak zvlášť nebezpečný a rizika požáru jsou minimální. Žádná kontrola nepřišla, tak proč bych to měl(a) řešit?” Přečtete si tento článek, ve kterém se dozvíte 5 základních důvodů, proč mít agendu BOZP a PO v pořádku.

Na BOZP nejste sami. MPSV motivuje firmy k získání titulu Bezpečný podnik

Na BOZP nejste sami. MPSV motivuje firmy k získání titulu Bezpečný podnik

16. 1. 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí nemusí spolu s Inspektorátem bezpečnosti práce představovat jenom nepříjemného drába v podobě regulačního a sankčního úřadu, jelikož se obě tyto instituce občas ocitnou v roli podporovatele aktivní politiky BOZP a právě k tomuto účelu slouží několik akčních programů jako je např. program „Bezpečný podnik“. Jedná se o ocenění a certifikaci udělovanou dvakrát ročně firmám, které zvlášť příkladným způsobem plní politiku řízení a eliminace rizik BOZP. Toto ocenění je především uznání dobré práce lidí zodpovědných v daných organizacích za BOZP, nicméně přispívá k dobrému obrazu celé firmy a dává též signál stávajícím i potenciálním zaměstnancům, že o jejich bezpečnost bude v dané společnosti dobře postaráno. Pokud vás tato certifikace zaujala, pojďte se na ni spolu s námi podívat trochu podrobněji.

Doma BIO, ale v práci hazard se životem. Statistiky, které vám vyrazí dech

Doma BIO, ale v práci hazard se životem. Statistiky, které vám vyrazí dech

20. 12. 2015

Tato publikace je úvahou o myšlení nad zdravým životním stylem. Týká se všech lidí, kteří pracují. Ať už dělají cokoliv, zejména pak rizikovější práci. Těch se to týká zcela bez pochyb. Tato publikace odráží určitý pohled toho, jak je člověk moderní civilizace ovlivněn reklamním tlakem všech možných léčivých a blahodárných procedur, omlazujících a života-prodlužujících přípravků či BIO potravin, ale přitom zapomíná na ochranu svého zdraví při práci, kde tráví mnoho času a kde existuje relativně vysoké riziko újmy na zdraví nebo dokonce hazardu se životem.

BOZ a BOZP ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy

BOZ a BOZP ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy

30. 11. 2015

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, ale i bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců školy patří mezi nejvíce složité co se zpracování dokumentace, ale i zajištění požadavků týče. Zákon ukládá zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří se ve školství pohybují, a to ať už se jedná o mateřské školky či vysoké školy. BOZP ve školách ovlivňuje zejména složitost vzdělání či jeho technická náročnost. Jaké jsou zákony, za co odpovídá škola, jaké mají povinnosti žáci a studenti, kde vzniká nejvíce úrazů, jaké jsou nejdůležitější zásady a vyplatí se pro školu BOZP delegovat?

Jaká rizika jsme ochotní tolerovat v práci? Mnohdy jde i o naše zdraví!

Jaká rizika jsme ochotní tolerovat v práci? Mnohdy jde i o naše zdraví!

6. 11. 2015

V období podzimu, kdy Českou republiku čekají vždy tři významné svátky ve třech měsících, konkrétně Den české státnosti, výročí vzniku První republiky a Mezinárodní den studentstva a u nás též počátek revolučních událostí ze 17. listopadu. Během tohoto období některá naše přední média s oblibou zveřejňují nejrůznější statistiky zaměřené na životní úroveň při srovnání jak meziročním, tak i mezi několika dekádami. Pokud se na tyto statistiky podíváme z celkového pohledu za posledních několik let, nemůžeme si nevšimnout objektivně rostoucí kvality života všech občanů ČR.

BOZP v administrativě

I BOZP v administrativě má svá rizika

16. 9. 2015

Ač to na první pohled není úplně zjevné, tak i lidé, kteří pracují v kanceláři, jsou ohroženi (a to mnoha faktory), a proto je i v tomto případě nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce a vytvořit příjemné a bezpečné pracovní prostředí. V tomto článku se seznámíte s hlavními zásadami BOZP v administrativě, které platí jak pro kanceláře s jedním pracovníkem, tak pro open space kanceláře s bezpočtem zaměstnanců.

Dodavatel služeb BOZP

Podle čeho vybírat dodavatele služeb BOZP?

25. 8. 2015

Každý podnikatel zaměstnavatel má ze zákona několik povinností. Jednou z nich je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně „BOZP“).Tato povinnost není bezdůvodná a tak každému zaměstnavateli by mělo záležet na bezpečnosti a spokojenosti vlastních zaměstnanců.

Komplexní služby BOZP

Služby BOZP nejsou jenom školení.

20. 7. 2015

Každá společnost, ať už kancelář o pár lidech či s mnoha sty zaměstnanci řízená výroba v továrně, je provázaný organismus, který se neustále vyvíjí směrem k větší dokonalosti a lepší efektivitě svého provozu. Každý provoz je řízen stovkami faktorů, které můžete do větší či menší míry ovlivňovat a tím dosahovat v čase různých výsledků. Existuje ovšem riziko, že se při příliš intenzivní snaze o např. snižování nákladů a časů na jednotlivé pracovní úkony významně omezí i bezpečnost práce.

Principy a cíle BOZP

Co je BOZP? Definice, cíle, legislativa a principy

26. 6. 2015

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) je interdisciplinární nebo též mezivědní obor, který lze definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu.

Společenská odpovědnost firmy

Společensky odpovědná firma ctí zásady BOZP

15. 6. 2015

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Online formulář pro pracovní úraz

Náš nový portál PracovniUraz.cz

6. 3. 2015

Přestože se snažíme všemožně eliminovat veškerá vědomá rizika na pracovišti a zajišťovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci seč nám síly stačí, jsme jenom lidé a bohužel se sem a tam nějaký ten pracovní úraz stane.

Bezpečnost práce na staveništi

Co pro vás znamená bezpečnost práce na pracovišti. Rozumíte jí?

10. 11. 2014

Portál iDnes.cz ve spolupráci s Magazínem BezpečnostPráce.info pro vás připravili několik jednoduchých otázek z oblasti BOZP a PO, na které byste jako zaměstnanci či jako zaměstnavatelé měli hravě odpovědět.
Nejedná se o žádné záludné otázky, ale čistě jen o několik jednoduchých a pár středně složitých dotazů na zamyšlení.

Povinnosti vedoucích zaměstnanců při zajišťování BOZP

Odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP

16. 9. 2014

Zákon Č. 262/2006 Sb., Zákoník práce stanoví odpovědnost zaměstnavatele a dále odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků za BOZP, a to zcela jednoznačně. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen rizika). Péče o BOZP, uložená zaměstnavateli, je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které zastávají.

Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference