Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Bezpečnost práce v zubní ordinaci. Základy BOZP a dokumentace, kterou musíte mít

16. 11. 2017
Zpět

Chystáte se otevřít zubní ordinaci a chtěli byste se ujistit, co vše jste povinni splňovat z hlediska BOZP? Nabízíme vám základní přehled dokumentů a povinností, na které byste neměli zapomenout. Dokumenty budete potřebovat nejen pro případnou kontrolu BOZP, ale také pro jednání s úřady, pojišťovnami apod.

Základní dokumentace zubní ordinace

Berte prosím na vědomí, že níže uvedené dokumenty a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce pro zubní ordinace jsou vzhledem k rozsahu pouze základní. Všechny povinnosti vyplynou až z řádné analýzy BOZP. Přečtěte si proto související článek Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích. Základní dokumentace týkající se BOZP by tedy měla obsahovat minimálně:

1. Školení zaměstnanců v BOZP
2. Plyn a plynová zařízení
3. Stabilní tlakové nádoby
4. Hasicí přístroje a požárně bezpečnostní zařízení
5. Rentgenové záření (RTG)
6. Zdravotnické prostředky
7. Elektrická zařízení
8. Hygienické požadavky
9. Nakládání s odpady

1. Školení zaměstnanců v BOZP

Mezi základní povinnosti každého podnikatele, včetně zubních ordinací a jiných zdravotnických zařízení, je zajistit všem zaměstnancům školení BOZP o právních a ostatních předpisech. Takové školení se musí týkat konkrétní vykonávané práce a vztahovat se k rizikům, se kterými se může zaměstnanec na svém pracovišti dostat do styku. To znamená, že provozovatel zubní ordinace musí zajistit ostatním zaměstnancům (zdravotní sestry, doktoři apod.) mimo obecného školení BOZP také profesní doplněk zaměření na zubní praxi. Konkrétní znění povinností jsou uvedeny v:

Mohlo by vás zajímat: Jediné online školení BOZP s profesními doplňky dle legislativy. U nás zdarma!

Potřebné dokumenty

Pravidelnost školení BOZP

Žádný zákon neuvádí konkrétní termíny a lhůty pravidelnosti školení BOZP, nicméně říká, že školení musí být opakováno v případě, že to vyžaduje povaha a závažnost rizika dané práce. Četnost opakování je tedy čistě na zaměstnavateli, ale obecně se doporučuje provádět ho alespoň 1x za 2 roky.

Školení je povinné v těchto případech:

Kontrolní orgán

Školení BOZP se zpravidla kontroluje až v případě, že dojde na vyšetřování pracovního úrazu nebo havárie. Kontrolu provádí Státní úřad inspekce práce (SÚIP), potažmo Oblastní inspektorát práce (OIP). V případě pracovního úrazu nebo havárie prověřují kontrolní orgány, zda byl daný zaměstnanec řádně proškolen v oblasti bezpečnosti práce a jakým způsobem školení probíhalo.

2. Plyn a plynová zařízení

Plynová zařízení představují riziko otravy, výbuchu nebo požáru. Podléhají proto dle zákona pravidelným kontrolám, revizím a zkouškám, které je povinen provozovatel objektu, nikoliv provozovatel zubní ordinace, zajistit. Komplexní informace jsou uvedeny zejména v:

Potřebné dokumenty

Pravidelné kontroly a revize

Kontrola plynového zařízení se provádí 1x ročně, a to dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 85/1978. Organizace, která provozuje plynové zařízení, je povinna vypracovat alespoň na tříleté období harmonogram revizí a upravovat je podle provozu a technického stavu.

Kontrolní orgán

Kontroly plynových zařízení se u většiny případů provádějí až v případě způsobení škody. Teprve tehdy začne policie vyšetřovat, co bylo příčinou havárie a kdo ponese odpovědnost. Pokud se zjistí, že příčinou byla závada na spotřebiči nebo vedení, policie začne vyšetřovat, kdo měl na starost údržbu a zda nedošlo k pochybení při plnění zákonných povinností, zejména pravidelné kontroly, revize a zkoušky.

3. Stabilní tlakové nádoby

Tlakové nádoby a lahve představují riziko zejména ve vysokém tlaku plynů, které jsou uvnitř několikanásobně vyšší než v běžném atmosférickém tlaku. Hrozí například poškození nádoby (prasknutí, roztržení, vystřelení ventilu, výbuch apod.). Je proto bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnost práce a provozní požadavky při manipulaci s těmito zařízeními, které jsou uvedeny zejména v:

Potřebné dokumenty

Preventivní technické kontroly

Podle ČSN 69 0012 se revize tlakových nádob provádí v těchto pravidelných intervalech:

Více informací se dočtete na Lhůty revizí tlakových zařízení

Kontrolní orgán

Stejně jako u plynových zařízení se kontroly plynových zařízení u většiny případů provádějí až v případě způsobení škody. Postup kontroly a vyšetřování je totožný. Není ale vyloučeno, že kontrola nemůže proběhnout namátkově a neohlášeně.

4. Hasicí přístroje a požárně bezpečnostní zařízení

Hasicí přístroje a požárně bezpečnostní zařízení jsou základním předpokladem pro ochranu lidských životů, ale i majetku v případě vzniku požáru. Vybavení zubní ordinace těmito přístroji je pro zajištění BOZP a PO naprosto zásadní. Všechny zásadní povinnosti jsou uvedeny v:

Potřebné dokumenty

Kontroly, revize, údržba a opravy

Hasicí přístroje a prostředky požární ochrany musí dle zákona projít 1x ročně pravidelnou kontrolou provozuschopnosti, nebo v případě, že existují pochybnosti o správném fungování.

Další pravidelné zkoušky hasicích přístrojů upravuje § 9 vyhlášky č. 246/2001 o požární prevenci, kde se píše, že periodické zkoušky se provádí v těchto intervalech:

Kontrolní orgán

Kontrola může proběhnout namátkově a neohlášeně, a to ze strany Hasičského záchranného sboru daného kraje. Ten kontroluje zejména zprávy o revizích a provozuschopnost hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení.

Tip: Jaké jsou povinnosti na úseku zajištění požární ochrany? Zde je základní přehled

5. Rentgenové záření (RTG)

Elektromagnetické záření, které vydává rentgen, je další nebezpečný faktor při práci ve zdravotnictví. Toto ionizující záření se v těle člověka sice nekumuluje, nicméně rizika se z jednotlivých ozáření sčítají. Standardní vyšetření pomocí RTG jsou však velmi malá. I přes to je ale povinností každého provozovatele zubní ordinace dodržovat zákonem stanovené předpisy a povinnosti, které jsou podrobně uvedeny v:

Potřebné dokumenty

Nový rentgen uvádí do provozu firma, která ho prodává. Tato firma nechá jinou specializovanou firmou, nebo sama, provést testování a zkoušku správného fungování. K tomuto účelu musí tato firma předat zubní ordinaci:

Pro provozování RTG je nutné mít také dokument s rozhodnutím o udělení oprávnění odborné způsobilosti k jeho provozování. Tento dokument vydává SÚJB na základě úspěšného složení zkoušky, praxe s používáním RTG a bezúhonnosti.

Zkouška dlouhodobé stability

RTG musí ze zákona pravidelně procházet zkouškou dlouhodobé stability. Ta se provádí podle § 27 vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně, a to minimálně 1x ročně.

Kontrolní orgán

Kontrolu rentgenových zařízení provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost, a to náhodně a většinou bez ohlášení. Při kontrole je potřeba předložit výše uvedené dokumenty.

6. Zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky jsou důležitým pomocníkem lékařů a zdravotníků, nicméně jejich zanedbání údržby nebo nesprávná manipulace může způsobit nejen pacientům, ale i těm, kteří s nimi pracují, vážný úraz nebo poškození zdraví. Proto je extrémně důležité těmto prostředkům věnovat dostatečnou pozornost, a to hlavně při preventivních technických kontrolách a školení zaměstnanců pro práci s nimi. Nejdůležitější povinnosti týkající se zdravotnických prostředků jsou uvedeny v:

Potřebné dokumenty

Preventivní technické kontroly

Pokud není výrobcem stanoveno jinak, preventivní technické kontroly zdravotnických zařízení včetně jejich elektrického měření se provádí 1x ročně.

Kontrolní orgán

Kontrolu zdravotnických prostředků provádí v zubní ordinaci Státní ústav pro kontrolu léčiv. Kontroly se provádí vždy namátkově a nečekaně. Cílem kontroly je zajistit, aby docházelo k plnění medicínských a technických požadavků daného zdravotnického zařízení. Je důležité, aby provozovatel zubní ordinace pravidelně aktualizoval karty přístrojů a vnitřní předpisy, a aby prováděl vstupní a pravidelná školení BOZP všech stávajících i nově příchozích zaměstnanců.

7. Elektrická zařízení

Zubní ordinace je plná elektrických zařízení, proto je povinností každého provozovatele dodržovat zákonné požadavky týkající se jejich používání a revizí. Jen tak lze efektivně předcházet pracovním úrazům nebo dokonce vzniku požáru. Revize navíc chrání provozovatele ordinace ve věcech právních mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejdůležitější povinnosti jsou uvedeny v:

Potřebné dokumenty

Kontrola elektrické bezpečnosti a revize

Každý provozovatel zdravotnického zařízení je ze zákona povinen zajistit alespoň 1x za 2 roky, pokud výrobce nestanoví jinak, kontrolu elektrické bezpečnosti zdravotních prostředků, a to v rámci odborné údržby. Tuto kontrolu může provádět pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako osoba provádějící servis těchto zařízení.

Jiné je to ale u elektrických revizí zdravotnických prostředků, které jsou pevně připojené k síťovému zdroji elektrické energie. U těchto strojů se revize provádí samostatně a nemají s pravidelnými kontrolami elektrické bezpečnosti přímou souvislost.

Podrobnější informace se můžete dočíst na webu SÚKL, konkrétně na stránce Dotazy z oblasti servisu zdravotnických prostředků.

Kontrolní orgán

Kontrolu elektrických zařízení v zubní ordinaci a ostatních zdravotnických zařízeních provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. Kontroly se provádí vždy namátkově a nečekaně.

8. Hygienické požadavky

Hygienické požadavky na zubní ordinaci a všechny ostatní zdravotní zařízení jsou upraveny zejména v:

Potřebné dokumenty

Kontrolní orgán

Stav a úroveň hygieny v zubní ordinaci vám může přijít zkontrolovat buď Krajská hygienická stanice nebo Státní zdravotní ústav. Kontroly probíhají v nepravidelných intervalech - nárazově a jsou převážně neohlášené, proto je dobré mít vše v pořádku a předejít tak případným problémům či sankcím. Navíc, pokud budete mít vše v pořádku, hygienik už nebude mít tak velkou potřebu se k vám do ordinace vracet.

Co se kontroluje?

Kontrolní orgán většinou porovnává reálné dodržování provozního řádu. Soustředí se na kontrolu sterilizačního procesu včetně záznamů sterilizací a pravidelných revizních zkoušek sterilizačního přístroje, který provádí Státní zdravotní ústav. Stejně tak se můžete setkat s tím, že dojde na kontrolu pravidelné péče o separátor amalgánu, manipulaci a skladování nebezpečných látek a odpadů nebo uskladnění a manipulace se zdravotnickým prádlem.

9. Nakládání s odpady

Odpady jsou jedním z největších rizikových faktorů v jakémkoliv zdravotnickém zařízení. Zákon ukládá provozovatelům zubních ordinací hned několik zásadních povinností, které jsou uvedeny v:

Potřebné dokumenty

Poznámka: povolení k vypouštění nebezpečných látek do odpadních vod je povinností majitele objektu, nicméně doporučujeme, aby byla smluvně provedena úprava zodpovědnosti tak, aby provozovatel zubní ordinace mohl sledovat obnovu povolení, a aby bylo docíleno vzájemné součinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem objektu. To může být ošetřeno smluvně nebo vnitřním předpisem.

Kontrolní orgán

Kontroly provádí namátkově a bez ohlášení Státní úřad pro kontrolu léčiv, Krajská hygienická stanice nebo Krajský úřad - Odbor životního prostředí. Nejčastěji se kontroluje platnost všech povolení.

Bezpečnost práce v zubní ordinaci. Základy BOZP a dokumentace, kterou musíte mít
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference