Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Biologičtí činitelé ve vztahu k BOZP. Klasifikace, rizika, kategorizace a požadavky na pracoviště

8. 9. 2020
Zpět

Práce v prostředí, kde se vědomě manipuluje s biologickými činiteli, je klasifikována jako práce riziková. Nejčastěji k takové činnosti dochází ve zdravotnických zařízeních, veterinárních stanicích, laboratořích, výzkumných centrech a farmaceutických firmách. Práce v těchto podmínkách představuje celou řadu zvláštních bezpečnostních opatřeních, se kterými vás seznámí tato publikace.

Obsah článku:

Úvodem

Biologičtí činitelé jsou všudypřítomní v životním prostředí a můžete se s nimi setkat v mnoha odvětvích. Protože jsou zřídka viditelná, rizika, která představují, se často podceňují, a to i přesto, že expozice může vést k akutním a chronickým, někdy dokonce život ohrožujícím nemocem, které mají vážné sociálně-ekonomické důsledky. Mezi účinky na zdraví patří infekce, zoonotické choroby, příznaky horních a dolních cest dýchacích, astma z povolání, senzibilizace, alergické reakce, systémové (více orgánové) účinky, otrava a dokonce i rakovina.

Posouzení rizik a nakládání s biologickými činiteli na pracovištích je zákonným požadavkem, ale proces může být celkem komplikovaný, a to z důvodu rozmanitosti takových činitelů, protože mají jedinečné vlastnosti, které je odlišují od jiných nebezpečných látek. Patří k nim infekčnost, zpožděné účinky inkubace a schopnost se množit. Chybí standardizované metody měření a obecně nejsou pro působení biologických činitelů na lidský organizmus stanoveny žádné limity expozice na pracovišti.

Tento článek podává obecný přehled o zdrojích a výskytu expozice biologickým činitelům na pracovištích a o zdravotních účincích těchto expozic. Dále zavádí právní předpisy a diskutuje obecná opatření, která mohou být použita pro kontrolu a prevenci expozice těmto látkám na pracovišti.

Co je biologický činitel

Biologickými činiteli jsou mikroorganismy, včetně geneticky upravovaných, dále pak buněčné kultury a lidští endoparazité vyvolávající infekce, alergie nebo otravy. Jedná se např. o parazity, viry, houby, bakterie a plísně.

Mikroorganizmus je mikrobiologická jednotka, buněčná či nebuněčná, která je schopná množení nebo přesunu genetického materiálu. Buněčná kultura je zkumavkový růst buněk odvozených od mnohobuněčných organismů.

Účinky biologických činitelů na zdraví

Biologičtí činitelé způsobují celou řadu zdravotních problémů, a to buď přímo nebo prostřednictvím expozice souvisejícím alergenům a toxinům. Podle evropských průzkumů z roku 2015 je riziko vystavování infekčním činitelům stále větší. Je jim vystaveno asi 13 % evropských pracovníků, což je 1,5 krát více než v roce 2005.

Biologičtí původci mohou způsobit celou řadu nepříznivých účinků na zdraví, včetně:

Někteří biologičtí původci včetně virů (např. Hepatitida C, virus lidské imunodeficience-1), parazitů (např. Schistosoma haematobium) a některých prachů kontaminovaných bio-aerosolem (např. dřevní prach) jsou podle IARC klasifikovány jako karcinogenní pro člověka (skupina 1).

Biologické látky mohou vstoupit do lidského těla různými cestami v závislosti na původci a povaze zapojeného procesu. Mohou zahrnovat vstup prostřednictvím:

Expozice biologickým činitelům na pracovišti

Biologičtí činitelé jsou v životním prostředí všudypřítomní. V pracovních podmínkách může dojít k expozici obecně, kdykoli pracovníci přijdou do styku s:

Značná část celosvětové pracovní síly je vystavena biologickým činitelům buď v případě:

Mezi pracoviště se zvýšeným potenciálem expozice biologickým činitelům patří oblasti zemědělství, potravinářství, zpracování dřeva, zdravotnictví, elektrárny na biopaliva a provozy pro zpracování odpadu.

„Práce s biologickými činiteli je práce riziková.“

Riziková práce je definována jako pracovní činnost, při které hrozí nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci, která souvisí s prací. Zároveň je riziková práce ta, která je zařazena do 3. a 4. kategorie, ale také do 2. kategorie, o které však musí rozhodnout příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.

Klasifikace dle míry rizika infekce

Směrnice o biologických činitelích (2000/54/ES) klasifikuje biologické činitele do čtyř rizikových kategorií podle toho, jaký mají potenciál způsobovat nemoci a podle prevence a léčby.

Směrnice rovněž obsahuje jako přílohu seznam biologických původců, o nichž je známo, že infikují lidi. Uvedení činitelé jsou klasifikováni podle čtyř výše definovaných skupin. Seznam rovněž uvádí náznaky alergenního potenciálu a toxických účinků a informace o látkách, pro které existují účinná očkování. Tato příloha byla revidována a nahrazena směrnicí 2019/1833/EU, kterou se mění směrnice 2000/54/ES. Tato směrnice byla pozměněna směrnicí 2020/739, která klasifikuje virus SARS-CoV-2 do 3. skupiny biologických činitelů.

Alternativní klasifikace seskupuje biologické činitele podle jejich dopadu:

Kategorizace prací při práci s biologickými činiteli

Kategorizace prací podléhá kritériím dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb. První kategorie je vynechána, protože zdravotní riziko v této kategorii je minimální nebo zanedbatelné.

2. kategorie - obvyklou součástí pracovní činnosti není vědomá manipulace s biologickými činiteli nebo jejich zdroji či přenašeči. I přesto však při vykonávání takové práce je pravděpodobnost expozice biologickým činitelům skupin 2 až 4 vyšší než u ostatních lidí.

3. kategorie - obvyklou součástí práce jsou činnosti související s vědomou manipulací s biologickými činiteli skupin 2 a 3 nebo jejich zdroji či přenašeči. *

4. kategorie - obvyklou součástí práce jsou činnosti související s vědomou manipulací s biologickými činiteli skupiny 4 nebo jejich zdroji či přenašeči. *

* Poznámka: Je-li práce zařazena do 3. a 4. kategorie, je nutné zřídit v zájmu populace kontrolované pásmo.

Hodnocení rizika biologických činitelů

Pokud jsou biologičtí činitelé nedílnou součástí výroby či práce nebo se vyskytují na pracovišti záměrně (např. zdravotnická zařízení), musí zaměstnavatel zajistit kategorizaci prací, ale také zahrnout a zohlednit výskyt těchto činitelů do hodnocení rizik. Při hodnocení míry rizika je možné využít jednoduchou čtyřbodovou tabulku podle kategorií níže.

  1. Minimální nebo zanedbatelné zdravotní riziko - není pravděpodobný nepříznivý vliv na lidské zdraví, expozice je nahodilá a jen málo významná.
  2. Nízké nebo únosné zdravotní riziko - negativní vliv na zdraví člověka je výjimečný, expozice je součástí práce a pracovníci jsou očkováni.
  3. Významné zdravotní riziko - vliv na zdraví člověka je významný, hrozí vznik infekčních onemocnění, expozice je součástí práce.
  4. Vysoké zdravotní riziko - vliv na zdraví člověka je vysoký, riziko není možné vyloučit ani při použití bezpečnostních opatření, hrozí vznik infekčních onemocnění nebo se jedná o nebezpečné biologické činitele dle direktivy EHS 90/679.

Mohlo by vás zajímat: Metody a způsoby hodnocení rizik na pracovišti

Požadavky na pracoviště

Požadavky na pracoviště, ve kterých se vyskytují biologičtí činitelé, jsou uvedeny v tabulce č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Požadavky na prostor určený pro práci s biologickými činiteli jsou uvedeny § 51 a § 52 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Legislativa v EU a ČR

V roce 2000 Evropský parlament a Rada EU zveřejnily směrnici 2000/54/ES „O ochraně pracovníků před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci“, která zavádí a přijímá přísnou definici biologických činitelů. Konkrétně jsou v článku dvě směrnice pro biologické činitele definovány jako:

V této definici:

Mikroorganismy se skládají z virů, parazitů, bakterií a hub. Některé členské státy EU zahrnují v jejich definici biologických činitelů také vedlejší produkty včetně toxinů, složek buněčných stěn (např. endotoxiny a glukany) a části živých organismů.

Tato směrnice je provedena do vnitrostátních právních předpisů všech členských států. Vzhledem k tomu, že směrnice stanoví minimální normy pro BOZP a je na členských státech, aby přijaly přísnější požadavky nebo normy, mohou v definici biologických činitelů existovat mírné vnitrostátní rozdíly. Například definice přijatá v Německu zahrnuje ektoparazity, které jsou schopné vyvolat jakoukoli infekci, alergii nebo toxicitu, a technicky vyrobené biologické entity se stejnými vlastnostmi jako mají biologičtí činitelé. Ve Velké Británii je rozsah působnosti těchto činitelů rozšířen tak, aby zahrnoval i látky, které „mohou způsobit infekci, alergii a toxicitu a látky, které jinak představují riziko pro lidské zdraví“. Vzhledem k národním rozdílům v definici je důležité, aby každý čtenář odkazoval na příslušné národní předpisy týkající se biologických činitelů na pracovištích.

V České republice jsou podmínky práce s biologickými činiteli upraveny zejména v této legislativě:

Biologičtí činitelé ve vztahu k BOZP. Klasifikace, rizika, kategorizace a požadavky na pracoviště
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference