Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Sexuální obtěžování na pracovišti. Prevence, řešení a postupy při vyšetřování

21. 10. 2022
Zpět

Tento průvodce je určen jak pro zaměstnavatele (organizace), tak pro zaměstnance a případné oběti či svědky sexuálního obtěžování nebo nátlaku na pracovišti. Zaměstnavatel se dozví, jak nastavit preventivní opatření, ale také jak případné sexuální incidenty řešit. Oběti sexuálního obtěžování, nebo ti, kteří jsou svědky, získají informace, jak postupovat a na koho se obrátit v případě nutnosti.

Obsah článku:

Co je sexuální obtěžování?

Sexuálním obtěžováním se rozumí nežádoucí jednání představující jakékoliv nevítané nebo urážlivé sexuální chování, které se opakuje nebo je dostatečně závažné na to, aby mělo škodlivý účinek, nebo které obsahuje implicitní nebo zjevný příslib preferenčního zacházení nebo implicitní či zjevnou hrozbu škodlivého zacházení.

K sexuálnímu obtěžování může dojít kdykoli a na všech úrovních podnikání. Sexuální obtěžování může být vyjádřeno mluveným slovem, písemně, vizuálně nebo fyzicky. Může k němu dojít osobně, prostřednictvím textových zpráv nebo online prostřednictvím e-mailu, internetových chatovacích místností nebo jiných kanálů sociálních médií.

Jak zjistit, zda na pracovišti dochází k sexuálnímu obtěžování?

Abyste měli jistotu, bude potřeba nejdříve provést posouzení rizika sexuálního obtěžování na vašem pracovišti. Existují určité faktory, které mohou znamenat, že pracovníci jsou vystaveni většímu riziku. Patří mezi ně:

Chcete-li zjistit, zda jsou vaši pracovníci sexuálně obtěžováni, musíte prozkoumat následující zdroje informací: Míra fluktuace zaměstnanců - osoba, která zažívá sexuální obtěžování, často ze zaměstnání odejde. Řada rezignací může naznačovat, že dochází k sexuálnímu obtěžování. Úroveň nepřítomnosti, např. nemocenská - zkontrolujte záznamy o nepřítomnosti včetně nemocenské, abyste zjistili, zda se neshlukují kolem konkrétních zaměstnanců. Počet formálních stížností, právních jednání a hlášení - hledejte zprávy o sexuálním obtěžování. Průzkumy mezi pracovníky - můžete uspořádat průzkum mezi pracovníky, abyste zjistili, zda dochází k sexuálnímu obtěžování. Vždy poskytněte účastníkům celkovou zpětnou vazbu, ale jednotlivé odpovědi uchovejte v tajnosti. Můžete to udělat po velké restrukturalizaci firmy, jmenování nových manažerů nebo přijetí skupiny nových pracovníků. Hodnocení - mohli byste hodnotit výkon manažerů a nadřízených. Jedním z přístupů je anonymní a strukturované hodnocení kompetencí manažera jejich kolegy a pracovníky. Pomocí shromážděných informací posuďte zdravotní a bezpečnostní rizika vyplývající ze sexuálního obtěžování. Zaveďte kontrolní opatření, která jsou úměrná riziku. Nicméně i když jste nenašli důkazy o sexuálním obtěžování, protože jde o známou a běžnou příčinu újmy, stále se od vás očekává, že budete mít zavedené postupy, jak se s tím vypořádat. Řízení rizik vyplývajících ze sexuálního obtěžování by mělo být standardní součástí vašeho přístupu k efektivnímu řízení agendy BOZP. Co dělat, pokud zjistíte, že na pracovišti dochází k sexuálnímu obtěžování? Přihlížející, tedy osoby, které vědí o sexuálním obtěžování na vašem pracovišti, mohou hrát velmi důležitou roli při vyšetřování i řešení problému. Přihlížející mohou být totiž pro obtěžovanou osobu oporou. Neměli by si to nechat jen pro sebe a obtěžování nahlásit. Problém však nastává, když se přihlížející necítí bezpečně. V takovém případě o tom nechce většinou mluvit. Pokud dojde na vyšetřování, mohou být jmenováni a vyslechnuti jako svědci. Přihlížejícím by měla být nabídnuta podpora ze strany podniku a měli by být chráněni před potrestáním, šikanou nebo zastrašováním. Pokud jste sexuálně obtěžováni, shromažďujte důkazy! Pro každý incident shromažďujte následující záznamy: jak jste se cítil(a); datum, čas a místo, kde se to stalo; co se stalo, kdo byl přítomen, co bylo řečeno, kdo co řekl; pokud existují nějací svědci, požádejte je o svědectví. Když se rozhodujete, co dělat, pamatujte na to, že: firma, ve které pracujete, je povinna řídit zdravotní a bezpečnostní rizika vyplývající ze sexuálního obtěžování; jste právně chráněni před diskriminací a propuštěním za upozornění na problémy nebo obavy týkající se zdraví a bezpečnosti, včetně nežádoucího chování; firma, ve které pracujete, vám nemůže pomoci ani vás podpořit, pokud neví, co se děje. Můžete použít jednu nebo více těchto možností: Vyhledejte radu a podporu Promluvte si s důvěryhodnou osobou (např. přítelem) o tom, co se stalo. Můžete požádat o radu a podporu ostatní spřízněné osoby ve vaší firmě, jako je kolega, váš manažer, nebo s osoba, která byla vyškolena k tomu, aby radila a podporovala své spolupracovníky (kontaktní osoba pro sexuální obtěžování), pokud takovou osobu vaše firma má. Můžete požádat o radu a podporu agentury veřejného sektoru nebo jiné organizace (např. odbory), linky pomoci, poradce, právníky atd. Na pohovoru můžete mít vaší podporující osobu. Abyste se vyhnuli střetu zájmů, stejná osoba podpory by neměla podporovat zároveň vás a další zúčastněnou osobu. Vypořádejte se s tím sami To znamená oslovit ostatní zúčastněné osoby, zpochybnit jejich chování a promluvit si o svých obavách. Když to uděláte, mějte s sebou osobu, která vás v tom podpoří. Ale nemusíte to dělat. Udělejte to, pouze pokud se cítíte bezpečně a pohodlně. Nahlaste chování své firmě Vaše firma by měla mít nastavené procesy pro nahlášení sexuálního obtěžování. Odpovědný vedoucí by si měl promluvit se všemi zúčastněnými, zvážit poskytnuté informace a poté rozhodnout, co dál (s přihlédnutím k závažnosti problému a vašim názorům). Zaměstnavatel by měl v závislosti na okolnostech: připomenout druhé zúčastněné osobě, tedy podezřelému, očekávané chování, nevhodné chování a závažné pochybení; promluvit s poškozenou osobou o nahlášeném chování a navrhnout jednání obou stran, ale pouze v případě, že je to vhodné a obě strany s tím souhlasí; provést formální vyšetřování případu. Co by se mělo stát, když nahlásíte sexuální obtěžování? Když někdo nahlásí ve firmě sexuální obtěžování, vedení nebo jiná zodpovědná osoba by měla: co nejdříve obě zúčastněné strany ujistit, že bude nestranná a udělá maximum pro vyšetření a vyřešení konfliktu; podniknout přiměřené kroky, které ochrání zejména poškozenou/poškozeného před odvetou ze strany podezřelého, např. psychickými či fyzickými útoky, šikanou nebo zastrašováním za to, že incident nahlásil(a); sdělit, jaká prozatímní opatření budou přijata ze strany firmy k zajištění bezpečnosti poškozené/ho; přeřazení na jinou pracovní činnost nebo do jiné části firmy, přijetí dobrovolné dovolené, dočasné přerušení pracovního vztahu, poskytnout pokyny, jak reagovat na podezřelého/podezřelou, pokud zůstane s poškozenou(ným) v každodenním kontaktu; poskytnout informace o tom, jaký přístup bude celý incident vyžadovat a co se bude dít dál. Jakou roli mohou mít zástupci BOZP při řešení sexuálního obtěžování? Zástupci BOZP ve firmě či jiné organizaci mohou pomoci zaměstnavatelům s přípravou preventivních opatření proti sexuálním incidentům, ale také zásad a postupů aplikovatelných při zjištění sexuálního obtěžování na pracovišti. Zaměstnancům, kteří zažívají nebo jsou svědky sexuálního obtěžování, mohou zástupci BOZP nebo odborů pomoci s psychickou podporou, nahlášením a vyšetřením incidentu. Aby však nedošlo ke střetu zájmů, stejný zástupce by neměl podporovat obě zúčastněné strany. Jak by měl zaměstnavatel řešit nahlášení sexuálního obtěžování? Níže uvedené obecné zásady jsou částečně založeny na principech přirozené spravedlnosti. Přirozená spravedlnost platí pro obě zúčastněné strany. Obecné zásady pro řešení sexuálního obtěžování Berte všechny zprávy o sexuálním obtěžování vážně! Jednejte okamžitě! Nastavte časový plán a řešte nahlášení co nejdříve po jeho obdržení. Pečlivě zvažte možnosti reakce pro konkrétní okolnosti. Sdělte jasně, jak se bude postupovat! Řekněte všem zúčastněným, o co jde a jak se to bude řešit. Pokud dojde ke zpoždění v předem stanovených lhůtách, informujte bezodkladně všechny zúčastněné osoby. Chraňte zúčastněné osoby! Chraňte všechny zúčastněné osoby, včetně podpůrných osob a svědků, před pomstou, šikanou, zastrašováním i fyzickým nátlakem. Podporujte zúčastněné osoby! Kdokoli zúčastněný může mít na pohovorech nebo schůzkách přítomnou podpůrnou osobu - např. interní podpůrná osoba, její odborový delegát, kolega, přítel, právní zástupce. Řekněte všem zúčastněným, jakou podporu a zastoupení mají k dispozici - např. program pomoci zaměstnancům nebo konzultace s vyškoleným poradcem, který může poskytovat trvalou péči a podporu. Zachovejte důvěrnost! Zajistěte, aby podrobnosti o záležitosti byly známy pouze těm, kterých se to přímo týká, včetně jejich zástupce nebo podpůrné osoby, a osobám zapojeným do vyšetřování. Zacházejte se všemi zúčastněnými spravedlivě! Požádejte někoho nezaujatého a vyškoleného, ​​aby nahlédl do zprávy o sexuálním obtěžování. Rozhodujte se na základě důkazů a faktů, nikoli pocitů. Jasně řekněte zúčastněným osobám, jak bude probíhat vyšetřování s ohledem na soukromí. Vše řádně dokumentujte! Zajistěte, aby vše od důkazů až po rozhodnutí bylo zdokumentováno. Uchovávejte všechny informace v bezpečí - tam, kde je omezený přístup. Jak by mělo probíhat formální vyšetřování? Doporučujeme, aby vyšetřování sexuálního obtěžování prováděla kompetentní osoba, která by mimojiné měla: stanovit účel a rozsah vyšetřování; zaznamenat podrobnosti o nahlášeném incidentu; stanovit, jaký postup bude následovat, včetně toho, kdo bude do vyšetřování zapojen, kdy bude vyslechnut a jaká budou přijata předběžná opatření; určit, co bude zpráva o šetření obsahovat a kdy bude předložen návrh k vyjádření; určit, kdo bude pro vyšetřovatele odpovědný manažer a kdo kontaktní osobou; jmenovat toho, kdo bude rozhodovat; dotáhnout případ do konce. Vyšetřování by měl v ideálním případě provádět někdo, kdo je k tomu vyškolen, je nezaujatý a neúčastnil se incidentu. Vyšetřovatel vyslechne všechny zúčastněné strany a případné svědky a přezkoumá veškerou relevantní dokumentaci, aby zjistil fakta. O svých zjištěních poskytne organizaci písemnou vyšetřovací zprávu. Zástupci firmy by se měli kvůli projednání závěrečné zprávy o vyšetřování a navržených opatřeních sejít s poškozenou/poškozeným a případným pachatelem/pachatelkou odděleně. Měli by se také zeptat na názor obou zúčastněných stran. Konečné rozhodnutí by měl pak vyšetřovatel sdělit všem zúčastněným stranám. Organizace by měla pravidelně sledovat a kontrolovat, zda nedochází k dalším incidentům. V případě, že není jakákoliv strana spokojena s výsledkem vyšetřování, měl by zaměstnavatel říct, jak postupovat dál - např. vyhledat další externí pomoc (policii, právního zástupce, veřejného ochránce práv). Na koho se obrátit, když zaměstnavatel sexuální obtěžování přehlíží? Každý zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům zajistit rovné zacházení a uspokojivé pracovní podmínky, což je rovněž pracovní prostředí, kde nedochází k sexuálnímu obtěžování. Pokud zaměstnavatel porušuje tuto povinnost, tzn. že přehlíží a neřeší sexuální obtěžování na pracovišti, může za takové jednání nést odpovědnost. Zaměstnanec se může na základě antidiskriminačního zákona domáhat omluvy, upuštění od takového jednání a finanční náhrady za majetkovou újmu v souvislosti se sexuálním obtěžováním, které zaměstnavatel na svém pracovišti prokazatelně přehlíží a neřeší. Je však nutné to řešit soudně. Je-li zaměstnavatel v této věci nečinný, hrozí mu navíc postih za přestupek dle zákona o inspekci (§ 11) až do výše 1 milionu Kč. Pokud nejste spokojeni s činností vašeho zaměstnavatele a vynaložili jste přiměřené úsilí, abyste se pokusili problém vyřešit interně, můžete vyhledat externí pomoc například zde: Státní úřad inspekce práce, Veřejný ochránce práv; Odbory; Linky krizové pomoci. Pokud se jedná o sexuální obtěžování s fyzickým napadením, měla by to řešit policie! Mohl by vás zajímat tento článek: Násilí na pracovišti. Rizika, řešení a postupy
Sexuální obtěžování na pracovišti. Prevence, řešení a postupy při vyšetřování
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference