Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Požární ochrana a bezpečnost v domech s pečovatelskou službou

8. 11. 2019
Zpět

Pokud provozujete pečovatelský dům pro seniory, nezapomeňte, že požární ochrana a bezpečnost je pro vás jedna z nejvyšších priorit. Vzhledem ke zranitelnosti starších a mnohdy nemohoucích lidí, je třeba si uvědomit, že ne všichni obyvatelé se dokáží během požáru sami evakuovat. Proto je velmi důležité věnovat požární bezpečnosti maximální pozornost, implementovat a udržovat dostatečné bezpečnostní postupy.

Úvodem o PO v pečovatelských domech

Protipožární opatření v pečovatelských domech jsou oproti běžným pracovním podmínkám složitější. Je tak dobré vědět, jaká opatření jsou potřeba, ale také, jak je pravidelně vyhodnocovat.

Tento článek shrnuje klíčové oblasti požární bezpečnosti, na které byste se měli v pečovatelském domě zaměřit. Pomůže vám splnit vaši povinnost zajistit bezpečnost všech jeho obyvatel a zaměstnanců.

Kontrolní seznam požární bezpečnosti

Níže uvedený kontrolní seznam zahrnuje nejdůležitější protipožární opatření v domovech pro seniory. Pomůže vám určit, zda máte ve svých prostorách dostatečné kontroly, a pokud ne, jaké podniknout kroky k jejich zlepšení.

Hodnocení požárního rizika
Požární prevence
Požární detektory a poplachové hlásiče
Evakuace při požáru

1. Hodnocení požárního rizika

Každé pracoviště musí zcela nezbytně provést hodnocení požární bezpečnosti a rizika požáru. Tato analýza pomáhá lokalizovat hlavní bezpečnostní rizika v daném pracovním prostředí a posoudit, zda jsou stávající postupy dostatečné a funkční. Pokud nejsou, je nutné, aby provozovatel provedl kroky pro zlepšení.

Vyhledejte rizika

Proveďte analýzu celého objektu a hloubkové rozhovory se zaměstnanci, ale i obyvateli pečovatelského domu a zjistěte co nejvíce informací týkající se požární bezpečnosti. Nastudujte si doporučení a manuály výrobců všech strojů, přístrojů a zařízení, které se v domě nacházejí a používají. Umožní vám to identifikovat přesná rizika a určit, která z nich jsou nejkritičtější.

Určete, kdo je v ohrožení

Tento krok je zcela zásadní. Posuďte bezpečnost každého obyvatele domu z hlediska schopnosti evakuace v případě požáru nebo jiné nouzové situace. Zvažte jejich individuální zranitelnost, zejména tělesné nebo duševní postižení, zrakové a sluchové problémy nebo potíže s vědomím a chápáním.

Rozhodněte se, jaká preventivní opatření potřebujete

Jakmile znáte potenciální rizika požární bezpečnosti a osoby, které jsou jimi ohroženy, musíte se rozhodnout, jaká preventivní opatření jsou potřeba. Protože se v pečovatelských domech nachází zejména osoby se sníženou mobilitou a jinými zdravotními komplikacemi, bude nutné přijmou mj. zvláštní evakuační opatření. Nejen špičkově proškolený personál, ale také schopné vybavení, hlásiče a alarmy, požární techniku a další požárně bezpečnostní zařízení, jako jsou např. hasicí přístroje.

Dokumentujte všechna zjištění

Zaznamenávejte výsledky hodnocení rizik. Tyto záznamy jsou důležité, protože se na ně můžete při budoucích hodnoceních ohlédnout a použít je k prokázání souladu se zákonem o požární bezpečnosti. Nezapomeňte také na zpracování a aktualizaci dokumentace požární ochrany. Ta je povinná pro všechny provozy se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Kontrolujte a aktualizujte

V domovech s pečovatelskou službou dochází k časté obměně jejich obyvatel, kteří přicházejí a odcházejí, ale také zaměstnanců, vybavení, strojů, přístrojů a zařízení. Je proto důležité soustředit pozornost také na pravidelné školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, pravidelné kontroly protipožárních opatření, revize strojů, přístrojů a zařízení apod. Vždy, když dojde k jakýmkoliv změnám v tomto ohledu, proveďte nové posouzení rizik a aktualizujte své záznamy v dokumentaci požární ochrany.

Nepřehlédněte: Hodnocení požární bezpečnosti a rizik požáru. Stáhněte si šablonu s kontrolním seznamem a udělejte si analýzu

2. Požární prevence

Aby se předešlo požáru, měl by každý v pečovatelském domě aktivně minimalizovat jeho nebezpečí. Zaměstnanci by měli vědět, jak vykonávat pracovní činnosti způsobem, který snižuje riziko požáru. Měli by také pochopit, jaké jsou zavedeny postupy požární prevence, aby je mohli efektivně sledovat a neovlivňovat. Níže uvedená opatření vám pomohou předcházet požárům.

Kvalitní úklid

Kvalitní úklid představuje zejména pravidelné odstranování odpadu z celého areálu pečovatelského domu, co nejrychlejší odstranění látek, které mohou způsobovat únik nebezpečných chemikálií, skladování nebezpečných chemikálií, včetně lékařského kyslíku, na bezpečných místech a řádné zneškodňování nedopalků cigaret a ostatních kuřáckých materiálů či jiných požárně nebezpečných odpadů.

Bezpečné postupy

Všichni zaměstnanci by měli dodržovat bezpečnostní pravidla a zásady požární ochrany. Například personál v kuchyni by měl vědět, jak bezpečně pracovat s kuchyňským zařízením, ale také s otevřeným plamenem a horkými povrchy. Důležité je také zamezit přístupu do kuchyně a jiných míst, kde hrozí zvýšené nebo vysoké nebezpečí vzniku požáru, všem nepovolaným osobám, zejména pak obyvatelům pečovatelského domu. Zapomenout byste neměli ani na pravidelné revize, kontroly a plány údržby zařízení na praní a žehlení prádla.

Bezpečné rozložení

Některé oblasti pečovatelského domu, jako jsou např. prádelny a sklady chemikálií, mohou představovat značné riziko požáru. Měli byste je umístit mimo dosah ložnic a únikových cest, ale také mimo zdroje otevřeného ohně, jako je třeba kuchyň.

3. Požární detektory a poplachové hlásiče

Mezi obyvateli pečovatelského domu se mohou nacházet lidé s poruchami sluchu, kteří v případě požárního poplachu nemusí slyšet alarm. Proto je velmi důležité mít nejen alternativní poplachové hlásiče, např. světelné, ale také zajistit jejich správné umístění tak, aby byly účinné pro všechny obyvatele domu. Zásadní je také správné umístění detektorů kouře a ohně. Následující informace vám pomohou zajistit, aby všechny systémy detekce požáru a poplachu byly adekvátní a účinné.

Ruční požární hlásiče

Nainstalujte ruční požární hlásič u každého východu a nejméně jeden na každém patře. Zajistěte, aby k němu měl přístup každý. Zajistěte také, aby všichni zaměstnanci a obyvatelé věděli, jak aktivovat požární poplach, a aby poznali jejich zvuk nebo vizuální podobu.

Alternativní alarmy

Zvukový alarm nemusí být v pečovatelském domě dostačující. Zvažte proto různé typy alarmů, jako jsou vizuální alarmy nebo osobní pagery pro lidi se sluchovým postižením. V některých situacích může být efektivnější tichý poplach, který na nouzovou situaci upozorní pouze personál. Ten pak může provést řízenou evakuaci tak, aby nevznikla panika mezi obyvateli.

Hlasitost varovných systémů

Ujistěte se, že všechny varovné systémy jsou dostatečně hlasité a to zejména v místech, kde se spí. Pokud jsou však v domě lidé, kterým by mohl zvukový poplach způsobit paniku, je dobré jim hlasitost upravit nebo nainstalovat jiný druh hlásiče. Personál pečovatelského domu by měl těmto lidem navíc poskytnout zvýšenou pozornost a péči v krizové situaci.

Detektory kouře a ohně

Nezapomeňte instalovat detektory kouře a ohně ve vysoce rizikových oblastech, jako jsou kotelny, prádelny, kuchyně, střešní dutiny, ložnice a přístupové místnosti do ložnic. Testujte detekční systémy každý měsíc a alarmy jednou týdně.

4. Evakuace při požáru

Mít vhodné a dostatečné evakuační postupy ve vašem pečovatelském domě je pro ochranu obyvatel a zaměstnanců zcela zásadní. Mnoho obyvatel a dokonce i někteří zaměstnanci mohou mít bez cizí pomoci problémy s vlastní evakuací, takže je dobré se tomu přizpůsobit a také podle toho plánovat systém evakuace.

Přečtěte si také: Proč v případě požáru budovy nikdy nepoužívat k evakuaci výtah

Pečovatelský dům by měl mít určenou požární hlídku, tedy zaměstnance s teoretickým a praktickým školením požární bezpečnosti, kteří budou v případě požáru umět minimalizovat jeho rizika, ale také řídit evakuaci osob.

Mohlo by vás zajímat: Cvičný požární poplach. Znáte svou povinnost a umíte jej správně vyhlásit?

Volné požární cesty a únikové východy

Vždy udržujte požární cesty a východy zcela volné a bez jakýchkoliv překážek. Měly by být vyrobeny z ohnivzdorných materiálů, mít ventilaci a zjednodušit evakuaci lidem s omezenou pohyblivostí. Nezapomeňte také, že pokud se nepoužívají protipožární dveře, vždy je udržujte zavřené.

Funkčnost nouzového osvětlení

Zajistěte, aby značení a nouzové osvětlení bylo vždy jasné, dobře viditelné a funkční. Značení by mělo mít především obrazové informace, přičemž text je doplňkový.

Mohlo by vás také zajímat: Bezpečnostní tabulky, výstražné značky a jiné bezpečnostní značení. Přehled zákonů a povinností

Dostatečné množství správných hasicích přístrojů

Ujistěte se, že v celém areálu je dostatečné množství správných hasicích přístrojů. Zaměstnanci by měli také projít školením požární ochrany a ideálně také praktickým kurzem používání hasicího přístroje, aby byli schopni ho kdykoliv použít.

Mohlo by vás také zajímat: Hasicí přístroj. Jaké jsou druhy a který v jaké situaci použít

Vytvořte evakuační plán

Vytvořte evakuační plán pro případ nouze a vzniku požáru. Tento plán vysvětluje evakuační metody a definuje opatření a pokyny, jak postupovat v případě požáru nebo jiné mimořádné události. Měl by se vztahovat k tomu, jaká bezpečnostní opatření jsou v budově zavedena a jaké akce mají podniknout zaměstnanci. Může v něm být například uvedeno, že klient pečovatelského domu obdrží varování prostřednictvím osobního pageru nebo sms na mobilní telefon a že má být použito evakuační křeslo.

Mohlo by vás také zajímat: Požární evakuační plán. K čemu slouží, kdo má jaké povinnosti a co musí obsahovat?

Školte své zaměstnance nejen v požární ochraně

Nejméně jednou ročně provádějte požární cvičení. Pomůže to nejen ve zlepšování dovedností zaměstnanců, ale také obyvatel pečovatelského domu. V pravidelných intervalech školte své zaměstnance v požární ochraně, ale i v oblasti první pomoci. Školení požární ochrany řadových zaměstnanců se provádí dle zákona vždy při nástupu do zaměstnání a následně v pravidelných intervalech minimálně 1x za 2 roky. Doporučujeme však ho provádět alespoň 1x ročně. Vzhledem k míře rizika v pečovatelských domovech by zaměstnanci měli absolvovat zvláštní školení související s místními riziky.

Další související témata:

Požární ochrana a bezpečnost v domech s pečovatelskou službou
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference