Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Služby BOZP nejsou jenom školení.

20. 7. 2015
Zpět

Každá společnost, ať už kancelář o pár lidech či s mnoha sty zaměstnanci řízená výroba v továrně, je provázaný organismus, který se neustále vyvíjí směrem k větší dokonalosti a lepší efektivitě svého provozu. Každý provoz je řízen stovkami faktorů, které můžete do větší či menší míry ovlivňovat a tím dosahovat v čase různých výsledků. Existuje ovšem riziko, že se při příliš intenzivní snaze o např. snižování nákladů a časů na jednotlivé pracovní úkony významně omezí i bezpečnost práce. Právě z toho důvodu tu existuje povinná legislativa určující základní standardy ochrany bezpečnosti, zdraví a života zaměstnanců, nad jejichž dodržováním bdí vybrané složky státní správy jako např. Státní úřad inspekce práce.

Jelikož je BOZP velmi rozsáhlé a nestálé odvětví, zaměstnavatelé většinou logicky řeší její zajišťování externím dodavatelem služeb BOZP (tzv. outsourcing BOZP). Poměrně často se ale mylně domnívají, že hlavní povinností zaměstnavatele z pohledu BOZP je jen zákonné školení BOZP (bezpečnosti práce) a PO (požární ochrany).

Služby BOZP nejsou jen o školení zaměstnanců

A zde se dostáváme k důležitému bodu, totiž že většina zaměstnavatelů redukuje celou problematiku BOZP právě jen na školení BOZP a PO, někteří možná ještě přidají knihu úrazů, ale tím zde končí. O dalších povinnostech z BOZP málo kdy tuší. Je to ovšem veliká škoda, protože dlouhodobé řešení problematiky BOZP otevírá dveře k nemalé úspoře prostředků a celkovému zlepšení efektivity fungování všech systémů firmy. Už jenom takový komplexnější vstupní audit BOZP, kterým by měla každá dodávka služeb BOZP začínat, velmi názorně ukáže, kde jsou základní nedostatky provozu, a které činnosti jsou zbytečně rizikové.

A když už, tak ne jen o školení BOZP a PO

Každý zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytnout takové informace, aby byla zajištěna jeho ochrana zdraví na pracovišti. Téměř nikdy to není jen o školení bezpečnosti práce a požární ochrany. S dalšími oblastmi činností zaměstnanců mohou pomoci další školení, často také konaná online formou, jako je např. školení řidičů či kurz první pomoci aj.

Většina společností je dle zkušeností specialistů BOZP výtečně technicky vybavená zdravotnickým materiálem, nicméně zaměstnanci jsou v krizových situacích často bezradní a málokdy umí jednotlivé prvky lékárniček používat. Přitom v rámci zdravotní pomoci jde často o okamžiky, které mohou rozhodovat o dlouhé či krátké rekonvalescenci zaměstnance, někdy dokonce i o jeho životě, proto je dobré taková školení nepodceňovat. Navíc je z mnoha výzkumů dokázáno, že pokud jsou zaměstnanci dostatečně poučeni o první pomoci, možných rizicích na pracovišti a s postupy jejich řešení, projeví se toto pozitivně na jejich pracovní morálce a potažmo i výsledcích celého pracovního kolektivu.

To samé platí, když zaměstnanci provádějí práce ve výškách nebo práce ve skladu. Zaměstnavatel je opět musí patřičně proškolit na rizika s tím spojené. Opět lze řešit například online kurzy školení práce ve výškách či práce ve skladu. Právě tato rizika dlouhodobě vedou statistiku pracovních úrazů a nehodovosti. Není to jenom o instruktáži zaměstnanců, jak se ve výškách pohybovat, ale jde také o pravidelné revize vybavení a proškolení pracovníků, jak takové vybavení používat a jakým způsobem nikoliv.

Pamatujme, že pravidelná proškolení chrání jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele, který musí v případě nehody či jiné nepříjemnosti prokazovat, že byl zaměstnanec řádně proškolen.

Součástí komplexních služeb je i dokumentace BOZP a PO

Každý zaměstnavatel by měl mít v rámci celé agendy BOZP a PO zpracované interní směrnice a jiné předpisy, které upraví systém řízení bezpečnosti práce v jeho organizaci. Jednotlivé složky dokumentace musí výt vždy zpracovány na míru organizaci a to tak, aby každý vedoucí zaměstnanec věděl, co je jeho úkolem a co se od něj očekává. V žádném případě nelze dokumentaci zpracovávat tak, že si nějaké vzory stáhnete z internetu, přepíšete záhlaví a považujete to za interní směrnici. A proč ne? Protože když se například vašemu zaměstnanci stane pracovní úraz a vaše tvrzení bude v rozporu se směrnicí, máte pak smůlu. Proto je důležité, aby všechny interní dokumenty BOZP přesně a trvale reflektovali organizační strukturu společnosti, zavedené systémy řízení a předepsané technologické a pracovní postupy.

Mějte také na paměti, že máte-li více jak 25 zaměstnanců, nemůžete si zpracovávat a vyhodnocovat rizika sami bez odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.

Součástí každé dokumentace BOZP i PO by měli být nejen směrnice, ale také návody na použití strojů a zařízení, kniha úrazů, analýza rizik a opatření, traumatologické plány, dokumentace o poskytování OOPP, provozní řády, kategorizace prací. Požárně poplachové směrnice, požární knihy, začlenění do stupně požárního nebezpečí apod.

Také se velmi často chybuje v seznamování s dokumentací BOZP. Zaměstnavatel má za povinnost prokazatelně seznámit každého zaměstnance s firemní dokumentací. Velmi často se na tento úkon zapomíná, v lepším případě je to řešeno uložením dokumentů na firemní server. Jak ale dokážete, že si to zaměstnanec přečetl? Je to vaše zaměstnanecká povinnost a vy tedy musíte prokázat, že všemu zaměstnanec rozuměl a vše chápe.

Prověrky a audity BOZP nesmí ve službách BOZP chybět

Komplexní řešení služeb BOZP není jen jednorázová záležitost, kdybyste vše nastavili na začátku podnikání, ale jedná se o trvalou soustavnou činnost. Logicky proto, že ve firmě se stále něco děje a tak se pravidelně mění i podmínky na pracovišti. Stačí, když přimete nového zaměstnance, už se jedná o podstatný zásah systému BOZP, a je nutné se této změně přizpůsobit. Stejně tak když si rozšíříte činnosti podnikání nebo změníte místo provozovny. Firma je živý organismus, a pokud chcete, aby se vaši cítili bezpečně, musíte jim zajistit bezpečné pracovní podmínky. Zákoník práce, zákon o požární ochraně a další předpisy proto nařizují, aby zaměstnavatel prováděl pravidelné prověrky a kontroly BOZP a PO na všech pracovištích.

Cílem každého auditu nebo kontroly by mělo být nové nastavení všech parametrů, vstupů i výstupů, a aktualizace v rámci celého systému řízení BOZP. Počínaje kontrolou všech dokumentů BOZP, fyzickou kontrolou konče. Z každé dílčí kontroly je nutné sepsat zápis, vč. případných nedostatků a uvedená návrhů na řešení. Prověrka BOZP se provádí jednou ročně, kontroly PO pak podle stupně požárního nebezpečí.

Pokud systém BOZP nebude trvale aktualizovaný, postupně zaniká a ztrácí na svém významu a funkci. S tím jsou spojené jenom samé potíže a pokuty.

Poradenství v rámci služeb BOZP

Poměrně značné množství poskytovatelů služeb BOZP dnes již nabízí poradenské služby v rámci smlouvy se zákazníkem zdarma. Někteří, jako my, mají dokonce pro zákazníky zřízenou nonstop HELPLINKU s režimem 24/7, kam si mohou všichni klienti volat o radu a pomoc. Většinou se jedná o dotazy spojené s pracovním úrazem či právě vydanou legislativní změnou. Odborné poradenství je samozřejmě poskytováno i v rámci online kurzů, kde se zaměstnanci mohou dotazovat na informace spojené se školením.

Revize a kontroly

Snad každá společnost používá elektrické spotřebiče, a proto by v rámci služeb BOZP nemělo chybět ani poskytování povinných revizí elektrospotřebičů. Ty se revidují podle konkrétních norem s předepsanou periodou. Obyčejně se elektrospotřebiče revidují 1 x za rok. A pozor, revizi podléhá i každý „prodlužovací kabel“ nebo nabíječky do telefonu!

Další revize jsou spojené ve vztahu k budově či objektu, kde je činnost provozována. Může se jednat o revizi komínů, revizi plynové kotelny, revize hasicích přístrojů, tlakových nádob či velmi často opomíjenou revizi regálů. To vše by v poskytovaných službách nemělo chybět.

A co pracovnělékařské služby?

Občas se stává, že některý z klientů po nás chce zajistit i pracovnělékařské služby. Tedy zdravotní prohlídky zaměstnanců, zpracování lékařské dokumentace a obhlídku prostor. Samozřejmě i s tímto si umíme v rámci služeb BOZP poradit, nicméně je to podobné, jako kdybyste chtěli od pekaře opravit auto. Dost možná by to nějak dokázal, protože ho opravovat auta baví, ale na druhou stranu proč nenechat práci odborníkům, kteří na to mají nejen dostatečné znalosti, ale i zkušenosti a vhodné prostory. Žádný kvalitní „bezpečák“ ani odborně způsobilá osoba neposkytuje kvalitní zdravotnické služby. Vždy je něco ošizeného nebo je někde zakopaný pes. Doporučujeme proto nechť si zdravotní prohlídky zaměstnanců dělají sami zdravotní lékaři, protože ti sami nejlépe vědí, kde vás stačí bota. Můžeme vám zajistit zprostředkovatele pracovně lékařských služeb, ale sami dobře víte, že je to jen zisk pro nás bez přidané hodnoty. Poslat jednou za 4 roky (dle kategorizace) zaměstnance na prohlídku k doktorovi přeci není složitého, abyste si to nezvládli zorganizovat sami. Doktor na kontrolu pracoviště přijde sám.

Jsou služby a služby, zkoumejte a porovnávejte.

Jako již každá služba na trhu může i poradenství v oblasti BOZP mít mnoho podob. Na trhu najdete obrovské množství živnostníků, několik desítek, možná stovek malých firem a pár velkých poskytovatelů. V každé kategorii najdete jak šikovné odborníky, tak i rádoby odborníky, kteří se drží zuby nehty. Proto je dobé nabídky zkoumat velmi podrobně.

V poslední době mnoho zaměstnavatelů pochopilo velké výhody informačních technologií i v oblasti BOZP a tak se je snaží aplikovat i v jejich organizaci. Ať už se jedná o online školení, oline dokumentaci nebo jiné technologické vychytávky, nedá se jim ubránit. Jsou moderní, efektivní, cenově dostupné, zaměstnanci je mají rádi a zákon je dovoluje. Ti poskytovatelé, kteří si stále sedí na uších a nevnímají změny ve svém okolí, bohužel většinou truchlí a nadávají. Snad si každý vzpomene na dobu, kdy jsme nadávali na počítače. Hodně lidí si myslelo, že se s nimi nenaučí pracovat a že to v podstatě ani nepotřebují. Chyba!

BOZP lze řešit efektivně a s přínosem pro firmu

Jak již vidíme, služby BOZP nekončí pouze u školení BOZP a PO, i když jsou to spolu s dokumentací a audity zásadní pilíře celé problematiky BOZP. Dobře řešená problematika bezpečnosti práce se projeví pozitivně nejen na snížené míře nehodovosti, ale aktivně přispívá i k větší efektivitě práce. Zkrátka peníze investované do profesionálního řešení komplexní problematiky BOZP mají dobrou návratnost, jak na neudělených pokutách, tak na lepších hospodářských výsledcích celé firmy. Proto nepodceňujme problematiku BOZP a zkuste v tomto využít rady a zkušenosti skutečných profesionálů v oboru, jako je právě naše společnost CRDR s.r.o. Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Martin Šimek
jednatel CRDR s.r.o.

Komplexní služby BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference