Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Kultura bezpečnosti. Definice, pilíře, vytváření a rozvoj v organizaci

30. 10. 2021
Zpět

Článek shrnuje, co je kultura bezpečnosti, jaká je její definice, historie a legislativní rámec, jaký má společenský význam, ale také to, jak ji vytvářet a rozvíjet. Publikace je určena vyššímu managementu a osobám, které jsou ve firmách, společnostech a organizacích zodpovědné za BOZP.

Obsah článku:

Co je kultura bezpečnosti

Kultura bezpečnosti organizace odráží hodnoty, postoje, vnímání, kompetence a chování lidí, kteří v ní pracují. Odráží závazek organizace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a stanovení jejich priorit, jakož i účinnosti systému řízení bezpečnosti organizace.

Lze ji chápat také jako firemní filozofii, bezpečné myšlení nebo něco jako normální zaběhlou věc, na kterou jsou všichni v organizaci zvyklí a dodržují ji, je jejich prioritou se o ni zajímat a zlepšovat své znalosti v této oblasti. Je to vlastně kultura organizace, která klade velký důraz na přesvědčení o bezpečnosti, hodnoty a postoje. Takové myšlení sdílí všichni nebo alespoň většina lidí ve společnosti nebo na pracovišti.

Mohlo by vás zajímat: Filozofie a holistický přístup k BOZP

Hlavní pilíře

Kultura bezpečnosti je definována také tím, co lidé dělají, když si myslí, že se nikdo nedívá. Pozorování chování jednotlivců může ukázat jakékoliv nesrovnalosti mezi zmiňovanými postoji a hodnotami organizace k BOZP a postoji a hodnotami, které projevují jednotlivci (zaměstnanci).

‍Legislativa v ČR

Kultura bezpečnosti v České republice je definována v § 30 odst. 7 zákona č. 263/2016 Sb. atomový zákon. Vztahuje se pouze na vybrané osoby a organizace v oblasti atomové energie, ale jeho podstata vystihuje i obecnou kulturu bezpečnosti, která je dnes aplikována v řadě jiných společností a organizací.

Kultura bezpečnosti je zmíněna též v § 30 odst. 9 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., kde se hovoří o jejím rozsahu a způsobu zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení.

Kultura bezpečnosti není obecně pro firmy a podnikatele v ČR povinná (kromě nukleární oblasti), avšak u velkých a společensky zodpovědných subjektů nebo rizikovějších odvětvích obvyklá.

‍Historie

Koncept kultury bezpečnosti vznikl v souvislosti s černobylskou havárií atomové elektrárny v roce 1986. Poprvé byl představen při analýze příčin a následků této havárie ve stejném roce Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Zpráva konstatovala, že to byla právě nedostatečná kultura bezpečnosti, která způsobila tuto katastrofu.

Pojem kultura bezpečnosti, který je také specifikován v nařízení „Obecná bezpečnostní ustanovení pro jaderné elektrárny“ (NP 306.2.-141-2008), byl definován Mezinárodní poradní skupinou pro jadernou bezpečnost následovně:

„Kultura bezpečnosti je soubor charakteristik a postojů jednotlivců a organizací, který určuje, že otázkám bezpečnosti jaderných elektráren, které mají prvořadou prioritu, bude věnována pozornost odůvodněná jejich významem.“

Význam pochopení kultury bezpečnosti

Jakmile pochopíte, co ovlivňuje kulturu vaší organizace, dostanete příležitost významně přispět ke změně postojů a chování zaměstnanců ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Aby byla kultura bezpečnosti úspěšná, musí být vedena z nejvyšší správní úrovně společnosti. To znamená, že ji musí iniciovat, přijmout a praktikovat nejdříve generální ředitel a vyšší management. Pak teprve ji lze dále aplikovat na řadové zaměstnance, externí dodavatele a ostatní osoby, kterých se to týká.

Silný závazek vedení a managementu přímo souvisí s výkonností v oblasti bezpečnosti, protože jdou příkladem zaměstnancům. Ukazuje to také, jaké činnosti budou odměněny, tolerovány nebo potrestány, což má vliv na to, jaké chování zaměstnanci zaujmou a zda budou následně dodržovat stanovené zásady bezpečnosti.

Jak vytvářet a rozvíjet kulturu bezpečnosti

Pozitivní kultura bezpečnosti může vést ke zlepšení BOZP a výkonnosti organizace. Níže jsou uvedeny aktivity, které jsou považovány za zásadní pro rozvoj pozitivní kultury bezpečnosti. Tyto aktivity může snadno implementovat jakákoliv společnost bez ohledu na její velikost. Většinu z nich lze zavést s malými nebo žádnými přímými finančními náklady pro společnost. Pojďme na to!

Sdílejte hodnoty společnosti

Popište chování, rozhodnutí a postoje, které společnost očekává, podporuje a oceňuje. Hodnoty bezpečnosti se liší společnost od společnosti. Mohou být založeny na programech nulových incidentů nebo definovány jako obecné preventivní prohlášení (např. prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání poskytnutím bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance a subdodavatele společnosti). Skutečnou zprávou pro jakýkoliv přístup k hodnotám bezpečnosti je bezpečnost na prvním místě. Měla by se stát součástí vašich každodenních hodnot a činností a neměla by být považována za další zbytečný krok nebo dokonce nutné zlo.

Zprávy lze sdělovat a vkládat prostřednictvím prohlášení a plakátů o zásadách BOZP společnosti, rozhovorů o bezpečnostních nástrojích, osobními rozhovory s vedením nebo jakýmkoliv jiným způsobem komunikace, který organizace používá.

Jděte příkladem ostatním

Jednejte tak, abyste motivovali a inspirovali ostatní zaměstnance, aby pracovali na dosažení konkrétního cíle nebo výsledku tím, že jim budete posílat jasné a konzistentní zprávy o důležitosti BOZP. Jakožto vedení společnosti můžete poukázat na:

Atributy vedení lze podporovat u všech pracovníků zapojením do bezpečnostních akcí a rozvíjením jejich vlastní odpovědnosti. Zvažte účast zaměstnanců při vývoji bezpečnostních nástrojů a opatření, jako jsou kontroly bezpečnostních seznamů nebo prohlášení o bezpečných pracovních metodách. Soulad s nimi je pravděpodobnější, pokud má jedinec pocit participace či přímo odpovědnosti za úkol.

Vyjasněte požadované a očekávané chování

Ujasněte zaměstnancům konkrétní chování, které se od nich vyžaduje a očekává. Rozvíjejte a standardizujte chování a činnosti jasnou komunikací prostřednictvím:

Ukažte dopady porušování bezpečnosti

Zajistěte, aby bezpečnost práce byla pro jednotlivce očividnější, relevantnější a emocionálnější v souvislosti s předvídáním rizik a nebezpečí. Můžete přizpůsobit výsledky bezpečnosti práce a dopady případných úrazů a ukázat je zaměstnancům na konferenci nebo sešlosti. Můžete sdělit např.:

Dopad zranění nebo smrtelného úrazu lze individualizovat tím, že tato událost není jen anonymní statistika uvedená ve výročních zprávách o odměnách pracovníků, ale spolupracovník, který má jméno, partnera, děti, rodiče a sourozence.

Rozvíjejte pozitivní bezpečnostní postoje

Podporujte rozvoj postojů a přesvědčení, které podporují bezpečné chování. Společnosti, které povzbuzují manažery, zaměstnance a subdodavatele k tomu, aby zpochybňovali nebezpečné chování a postoje ostatních a aby také povzbuzovali ty, kteří prokázali kladný přístup k bezpečnosti, maximalizují pravděpodobnost, že se pozitivní postoje a přesvědčení stanou sdílenými hodnotami, což později vyústí v pozitivní kulturu bezpečnosti.

Rozvíjením pozitivního chování a podporou otevřených rozhovorů vytvářejí manažeři prostředí, kde je v pořádku, aby kdokoliv zpochybňoval nebezpečné chování a postoje ostatních. Absence bezpečnostních politik a postupů nebo nedostatek závazku k bezpečnosti ztěžuje vývoj a udržování pozitivní kultury. Některé hodnoty, přesvědčení a postoje, které by měly být rozvíjeny a pravidelně posilovány, jako osobně relevantní, jsou:

Hodnoty

Víra

Postoje

Zapojte se a vezměte na sebe odpovědnost za bezpečnost

Zlepšujte své pracovní činnosti a zapojte jednotlivé zaměstnance do procesu řízení bezpečnosti práce.

Na bezpečném pracovišti budou lidé schopni:

Vlastní odpovědnost je jedním ze základních kamenů úspěšné kultury bezpečnosti. K podpoře nebo rozvoji odpovědnosti je potřeba zapojit zaměstnance a budovat obousměrné vztahy.

Zapojení zaměstnanců

Budování vztahů

Prokázání podpory

Zvyšujte povědomí o rizicích, nebezpečích a preventivním chování

Snažte se, aby zaměstnanci chápali výsledky BOZP, které jsou spojeny s jejich rozhodnutími, chováním a jednáním.

Smysluplná obousměrná komunikace je klíčem ke zvýšení povědomí o nebezpečích a rizicích, protože umožňuje generovat nezbytné preventivní chování mezi zaměstnanci a dodavateli. Proaktivní identifikace, kontrola a expozice rizik jsou vyžadovány zákony, ale jsou také základními kameny kultury produktivní bezpečnosti, která přesahuje rámec dodržování zákonů.

Schopnost vedoucích pracovníků jasně a stručně komunikovat je zásadní pro zajištění řízení výkonnosti v oblasti BOZP. Efektivní komunikace je pro manažery dovednost, která je založena na zvyšování povědomí, poskytování zpětné vazby a interpersonálních dovedností (dovednost dobře vycházet s druhými a být k nim zdvořilý).

Společnosti, které podporují vedení k získání těchto komunikačních kompetencí, zvýší pravděpodobnost úspěšného zvýšení povědomí o rizicích a preventivního chování. Dobře naplánovaná komunikace je zásadní, pokud chce společnost zvýšit povědomí a když mluví s lidmi o změně nebo zlepšení jejich chování. Může také pomoci vybudovat vzájemnou důvěru mezi managementem a pracovní silou.

Efektivní komunikace by měla:

Zlepšujte porozumění a efektivní implementaci systémů managementu BOZP

Umožněte jednotlivcům rozšířit jejich znalosti o konkrétních způsobech, jakými se řídí rizika, a také o jejich schopnosti aplikovat a implementovat skutečné procesy BOZP.

Vyšší vedení organizace může zlepšit své znalosti o zdraví a bezpečnosti práce zapojením svých zaměstnanců, kteří dělají skutečnou práci nebo konkrétní úkoly. Zlepšení znalostí by mělo vést ke:

Aby se zvýšila jednotnost, předvídatelnost a porozumění bezpečnostnímu chování a jeho prvkům, staví mnoho společností své bezpečnostní systémy na standardech a normách. Bez ohledu na vývojovou fázi vaší společnosti nebo nástroje, které v současné době používá, je důležité, aby existovala schopnost systematicky:

Společnosti mohou prokázat svůj závazek v oblasti bezpečnosti tím, že mají vyšší manažery pravidelně na místě a aktivně se zajímají o BOZP. To může rozvíjet zapojení a vlastní odpovědnosti za bezpečnost práce.

Monitorujte, kontrolujte a zvažte osobní efektivitu

Pracujte s různými zdroji informací, abyste získali zpětnou vazbu o účinnosti kultury a chování souvisejícím s bezpečností.

Monitoring, kontrola a zvážení osobní efektivity vám jako vedoucímu v oblasti bezpečnosti umožní ladit a neustále zlepšovat vaši schopnost dokončit všechna výše uvedená doporučení pomocí různých zdrojů informací a komunikace za účelem získání zpětné vazby o účinnosti těchto kroků a dalšího chování souvisejícího s bezpečností.

Styl vedení je také důležitý při rozvoji a udržování pozitivní kultury bezpečnosti. Ústředním bodem každého vedoucího přístupu je schopnost rozvíjet dobré vztahy s ostatními manažery a pracovní silou. Lepší vztahy zvyšují pravděpodobnost, že se lidé budou chovat tak, aby bylo dosaženo cílů uvedených v hodnotách společnosti. Pokud mají vrcholoví manažeři dobré vztahy se svými zaměstnanci, dodavateli a subdodavateli a chovají se způsobem, který podporuje bezpečnou práci, pracovníci se budou chovat bezpečněji. Chcete-li mít pozitivní vztahy, snažte se rozvíjet styl, který podporuje těsné zapojení zaměstnanců do budování důvěry a respektu při zachování autority a dodržování bezpečnostních procesů.

Skutečná změna výkonnosti v oblasti bezpečnosti nastane se změnou kultury bezpečnosti organizace. Změna v kultuře vyžaduje důsledné vedení a opakování. Je zapotřebí systematická změna hodnot cílového publika, nikoliv nová priorita, která přichází a jde ruku v ruce s prioritami financování.

Kultura bezpečnosti. Definice, pilíře, vytváření a rozvoj v organizaci
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference