Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

BOZ a BOZP ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy

30. 11. 2015
Zpět

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, ale i bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců školy patří mezi nejvíce složité co se zpracování dokumentace, ale i zajištění požadavků týče. Zákon ukládá zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří se ve školství pohybují, a to ať už se jedná o mateřské školky či vysoké školy. BOZP ve školách ovlivňuje zejména složitost vzdělání či jeho technická náročnost. Jaké jsou zákony, za co odpovídá škola, jaké mají povinnosti žáci a studenti, kde vzniká nejvíce úrazů, jaké jsou nejdůležitější zásady a vyplatí se pro školu BOZP delegovat?

Složitost BOZP vs. technická náročnost

Důvodem toho, že školství patří mezi nejsložitější segmenty BOZP je fakt, že se primárně při ochraně zdraví jedná o děti, které ve většině případů pravidla a nařízení nerespektují, a to i přes to, že s nimi byli seznámeni. Dítě zkrátka není dospělý člověk, a proto je důležité dbát mnohem více na opakování, které je v tomto případě nepostradatelná matka moudrosti.

Jak už bylo zmíněno v perexu tohoto článku, složitost BOZP ve školství se odvíjí zejména od typu a složitosti vzdělání, ale také od technické náročnosti. Tzn., že podstatně náročnější na BOZP budou obory týkající se technického, chemického nebo laboratorního zaměření než obory jazykových či uměleckých škol.

Odpovědnost školy za žáka dle zákona

Škola má za žáka či studenta odpovědnost dle § 29 v Předpisu č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V něm je jasně stanoveno, že škola je za žáka či dítě zodpovědná tam, kde dochází k výchově nebo vzdělávání, jež samotná škola organizuje.

V 2 odstavci § 29 se píše, že: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

Je třeba ale také myslet na § 2 odstavec f) v Předpisu č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…, ve které se píše, že zaměstnavatel, v tomto případě tedy škola, je povinna vybavit pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Informovanost o BOZ dle věku dětí

Pravidla, nařízení a ostatní informace týkající se BOZ je nutno dětem poskytovat vzhledem k jejich věku. Tzn., že dětem v mateřských školkách by měly být informace poskytovány odlišným způsobem než například dětem na druhém stupni základní školy nebo střední či vysoké škole. U menších dětí se všeobecně doporučuje poskytovat informace formou her, jež jsou pak doplněny o praktické příklady a ukázky.

Školení žáků v případě rizika

Zcela samozřejmé by mělo být školení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví před zahájením jakékoliv činnosti, která by mohla představovat určitá rizika. Takové školení je třeba také zaznamenat, tedy udělat o něm písemný zápis, který by měl plynout z osnovy, která je zpracována na základě vyhledávání a vyhodnocení rizik. Velmi často pedagogové zapomínají na to, že poučeni by měly být také žáci, kteří nebyli ve škole právě přítomni.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví by mělo být žákům předkládáno srozumitelně a jasně, tak aby ho bez větších problémů pochopily. Je známo, že ani starší žáci nedávají při poučování dostatečný pozor a neberou bezpečnost zcela vážně. Proto se doporučuje, aby žákům byly ukázány také praktické a modelové situace. Při školení by pedagog měl vždy bezpodmínečně vyžadovat maximální pozornost a ukázněnost dětí!

Povinnosti BOZ ze strany žáka

Nejen škola, ale i žáci mají v oblasti BOZ své povinnosti. Přečtěte si výtah informací ze zákonů.

Dle § 22 odstavce 1 písmene b) v Předpisu č. 561/2004 Sb. se uvádí, že žáci, studenti a zákonný zástupci dětí a nezletilých žáků mají povinnost dodržovat školní a vnitřní řád, ale také předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti.

V § 22 odstavce 2 písmene a) stejného předpisu je uvedeno, že zletilí žáci a studenti mají povinnost informovat školu o změnách jejich zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích či jiných skutečnostech, které by mohly být závažné a mohly by ovlivňovat průběh vzdělávání.

V § 22 odstavce 2 písmene c) stejného předpisu je zase uvedeno, že zletilí žáci a studenti mají povinnost oznámit škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které mohou ovlivnit nebo jsou podstatné pro vzdělávání či samotnou bezpečnost studenta.

Nejvíce úrazů vzniká při sportu a na dětském hřišti. Jak eliminovat rizika?

K nejvíce školním úrazům dochází dle statistik při tělesné výchově a sportu obecně. Většině úrazů by se ale dalo předcházet, pokud by se více dbalo na kontroly.

Velmi časté úrazy také vznikají na dětských hřištích, které je potřeba provozovat velmi důsledně a udržovat je v neustálém pořádku a dobrém stavu. Touto problematikou se podrobně zabývá ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. V této normě se dozvíte doporučení, jak hřiště kontrolovat a předcházet tak rizikům vzniku úrazu či poškození zdraví dítěte.

Výtah z ČSN EN 1176-7

Tato norma doporučuje provádět kontroly dětských hřišť. Mezi nejdůležitější kontrolní opatření patří:

Běžná vizuální kontrola hřiště

Tato kontrola se provádí zejména za účelem rozpoznání nápadného rizika nebezpečí. Toto nebezpečí může plynout například z vandalizmu, běžného používání nebo díky povětrnostním vlivům, které na jednotlivé části vybavení hřiště působí. Může se jednat například o rozbité sklo, ostré předměty, injekční stříkačky, zlomené, utržené nebo jen naprasklé části vybavení apod. Povinností provozovatele je všímat si, zda je hřiště uklizené, jaký je stav hracího povrchu, zda nevyčuhují ze země nějaké betonové nebo železné základy, zda nejsou někde ostré hrany, o které by se dítě mohlo zranit, zda nechybí nějaká součást hřiště, zda nejsou některé pohyblivé části příliš opotřebené nebo zda někde není porušena pevnost konstrukce apod.

Provozní kontrola

V případě provozní kontroly dětského hřiště je třeba se zaměřit zejména na stabilitu a opotřebení zařízení. Takovou kontrolu je doporučeno provádět 1x za měsíc. Nejméně by ke kontrole však mělo docházet 1x za 3 měsíce, případně tak často, jak je uvedeno v přiloženém manuálu výrobce. Největší pozornost se doporučuje věnovat součástem, které jsou utěsněny na celou dobu jejich životnosti.

Roční celková kontrola

Jak už z názvu vyplývá, tato kontrola se provádí nejméně 1x za rok. Cílem je prověřit a zjistit celkovou úroveň bezpečnosti zařízení a všech částí dětského hřiště. Doporučuje se provádět kontrola základů a povrchů, jež jsou vystaveny povětrnostním vlivům a mohou časem vykazovat známky koroze či dokonce rozpadu. Jakákoliv změna úrovně bezpečnosti by měla být neprodleně řešena formou opravy nebo výměny poškozené části. Pokud není možné závady okamžitě odstranit, je povinností provozovatele zabezpečit hřiště proti použití nejlépe znehybněním nebo odstraněním.

Nejdůležitější zásady pro zajištění BOZP ve školách

Pro základní plnění požadavků BOZP ve školských zařízeních by se mělo dbát především na:

1. vyhledávání a prevence rizik
2. výuku BOZ a BOZP
3. poskytnutí první pomoci
4. evidenci a dokumentaci úrazů
5. prověrky BOZP
6. revize a kontroly zařízení
7. dokumentaci BOZP
8. opakování práv a povinností
9. práci s biologickými činiteli
10. čistotu a hygienu
11. zákaz kouření ve škole
12. požární ochranu
13. práci žen a mladistvých
14. ergonomii

1. Vyhledávání a prevence rizik

Pravidelné vyhledávání a vyhodnocování potenciálních rizik, které mohou vzniknout při práci nebo jiné činnosti při výuce žáků ve škole, ale i mimo ni.

2. Výuka BOZ a BOZP

Pravidelné školení žáků a zaměstnanců školy (pedagogů, stážistů, školníka, uklízeček atd.) v oblasti BOZP a PO včetně vedení v dokumentaci BOZP.

3. Poskytnutí první pomoci

Pravidelné školení žáků a zaměstnanců školy o poskytnutí první pomoci, a to včetně praktických ukázek a následného vyzkoušení.

4. Evidence a dokumentace úrazů

Evidence a dokumentace všech úrazů, které se stanou na půdě školy, ale i mimo ní při výuce, a to jak dětí, žáků, studentů, tak i pedagogů a ostatních zaměstnanců školy.

5. Prověrky BOZP

Pravidelné prověrky a audity všech zaměstnanců školy (pedagogů, stážistů, školníka, uklízeček atd.), které by se měly provádět jednou za rok.

6. Revize a kontroly zařízení

Pravidelné kontroly a revize plynových a elektrických spotřebičů, ale i jiných technických, sportovních či pracovních zařízení, jsou nezbytné a zároveň velmi důležité.

7. Dokumentace BOZP a PO

Nepostradatelnou součástí každé školy by měla být také správně vedená a pravidelně aktualizovaná dokumentace BOZP a PO, která je zároveň informačním kanálem bezpečnosti a ochrany zdraví.

8. Opakování práv a povinností

Seznamování a občasné opakování práv a povinností všech zaměstnanců, ale i žáků a studentů školy, a to v míře dle povahy a zaměření školy.

9. Práce s biologickými činiteli

Je třeba dbát všech zásad a povinností, které se vztahují na práci s biologickými činiteli ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví.

10. Čistota a hygiena

Dodržování velmi přísných a často speciálních požadavků na hygienu ve školách a školních zařízeních.

11. Zákaz kouření ve škole

Neustálá kontrola, ale také výuka přísného zákazu kouření na území školy, ale i mimo ní.

12. Požární ochrana

Dodržování velmi přísných požadavků na požární ochranu, které se vážou zejména na pravidelné revize a kontroly požární techniky a vybavení, ale také na školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

13. Práce žen a mladistvých

Nelze zapomenout ani na práci žen, mladistvých a žáků, kteří jsou zařazeni do speciální kategorie a platí pro ně jiné pracovní podmínky.

14. Ergonomie

Jednou z dalších velmi důležitých částí bezpečnosti a ochrany zdraví je zavádění přísných požadavků na ergonomii, kterou lze ve školách aplikovat na práci, pracovní prostředí, ale i vybavení pro žáky a studenty.

Delegování BOZP se pro školu vyplatí

Agenda bezpečnosti práce a požární ochrany pro školství je jednou vůbec z nejsložitějších v této oblasti. Pro školství platí přísnější požadavky, s čímž stoupá i zodpovědnost. Delegování této agendy na externí agenturu je pro školu vždy výhodou, ale upozorňujeme, že v takovém případě je třeba dbát na maximální pozornost při výběru dodavatele služeb BOZP. Důrazně doporučujeme vybírat pouze mezi firmami, které na to mají dostatečné znalosti, zkušenosti a dispozice.

Více se můžete informovat na BOZP.cz

V případě zájmu o více informací pro poskytování služeb v oblasti BOZP a PO pro školu se můžete obrátit na nás v části Kontakty.

CRDR s.r.o.

BOZ a BOZP ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference